Biomedicínské inženýrství

Logo

Název projektu: Biomedicínské inženýrství pro znalostní ekonomiku
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002242

Doktorský studijní program Biomedicínské inženýrství

Místa pro doktorandy se otevírají na těchto katedrách:

Katedra biomedicínské techniky
Katedra biomedicínské informatiky
Katedra přírodovědných oborů
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

Podmínky pro přijímací řízení do doktorského programu Biomedicínské inženýrství na akademický rok 2024/2025

Elektronická přihláška

Pro přijetí ke studiu do studijních programů musí uchazeč splňovat obecné podmínky podle § 48 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, Nařízením vlády č. 274/2016 Sb. Přijímání ke studiu se dále řídí článkem 6 Statutu Českého vysokého učení technického v Praze registrovaného 1. září 2017 pod čj. MSMT-21850/2017 a zveřejněným na https://www.cvut.cz/vnitrni-predpisy.

Metodika výběru a přijímaní doktorandů na FBMI v programu Biomedicínské  inženýrství

Možnosti uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání

V rámci přijímacího řízení do doktorských studijních programů je nutné doložit posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělávání (nejpozději v termínu uvedeném v podmínkách přijímacího řízení). Uchazeč může doložit „potvrzení o uznání vysokoškolského zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení“ vydané Rektorátem ČVUT v Praze platné pro akademický rok, ve kterém se koná přijímací řízení na ČVUT v Praze nebo „osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice (nostrifikace)“ vydané například vysokou školou či Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR.

S ohledem na to, že uchazeči musí žádat o víza do ČR, zásadně doporučujeme v rámci přijímacího řízení doložit „potvrzení o uznání vysokoškolského zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení vydané ČVUT v Praze“. Proces získání tohoto potvrzení je mnohem rychlejší a levnější.

 

 


Dokumenty a formuláře

Vypsaná témata disertačních prací

Oborová rada

Předseda oborové rady

prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D. FBMI ČVUT v Praze, přístrojová technika pro urgentní medicínu

Interní členové oborové rady

 • Ing. Gleb Donin, Ph.D., FBMI ČVUT v Praze, Katedra biomedicínské techniky
 • doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, PhD., FIT ČVUT v Praze, informatika, modelování
 • prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., FBMI ČVUT v Praze, elektromagnetické projevy biosystémů, měřící technika v medicíně, metrologie biologických systémů
 • prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc., FS ČVUT v Praze, biomechanika, biomateriály
 • doc. Ing. Patrik Kutílek, Ph.D., FBMI ČVUT v Praze, mechanika, biomechanika a biomateriály
 • doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc., FBMI ČVUT v Praze, pokročilé metody zpracování biomedicínských dat a signálů
 • prof. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D., FBMI ČVUT v Praze, , neurovědy, fyziologie/patofyziologie smyslů, lékařská informatika
 • prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c., FBMI ČVUT v Praze, neinvazivní laseroterapie v klinických oborech
 • doc. Vladimír Rogalewicz, CSc., FBMI ČVUT v Praze, biometrika, matematická statistika
 • prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, FBMI ČVUT v Praze, lékařská biofyzika
 • doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D., FBMI ČVUT v Praze, Katedra biomedicínské techniky
 • doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc., FBMI ČVUT v Praze, zobrazovací a diagnostické metody v lékařství

Externí členové oborové rady

 • doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc., Fyziologický ústav AV ČR, biotechnologie, biomateriály a nanotechnologie, regenerativní medicína, tkáňové inženýrství
 • prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc., 1. LF UK V Praze, biofyzika
 • Ing. Jaromír Cmíral, DrSc., ČSBMILI ČLS JEP, zdravotnická technika
 • prof. MUDr. Valér Džupa, CSc., 3. LF UK v Praze, ortopedie
 • prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D., VŠB Technická univerzita Ostrava, biomedicínské inženýrství, biosignály, přístroje pro bioměře

Tajemník oborové rady

 • Ing. Jakub Ráfl, Ph.D.

Předměty

Úvodní informace k přehledu předmětů:

Součástí studijního bloku je povinnost absolvování souboru 4–6 jednosemestrálních odborných předmětů (doporučený rozsah je 5 předmětů) a jazyková příprava, prokázaná zkouškou z angličtiny nebo uznávaným certifikátem jazykové způsobilosti.

V programu Biomedicínské inženýrství musí student povinně absolvovat předmět Metodologie výzkumu v biomedicínském inženýrství. Další studijní předměty si student volí ze seznamu doktorských povinně volitelných předmětů pro program Biomedicínské inženýrství s ohledem na téma disertační práce, charakter dosavadního vzdělání studenta a modul zvolený ze sedmi nabízených modulů, které pokrývají základní oblasti biomedicínského inženýrství. Dva zapsané předměty musí být voleny ze skupiny předmětů doporučených pro příslušný vybraný modul zapsaný v individuálním studijním plánu. V každé oblasti je jeden předmět označený jako úvodní. Tento předmět je doporučen zejména pro studenty bez předchozí podstatné zkušenosti s příslušnou oblastí biomedicínského inženýrství. Do ukončení druhého semestru studia musí student složit zkoušku alespoň ze dvou odborných studijních předmětů.

Se souhlasem školitele a oborové rady je možné zařadit též předměty z nabídky jiných doktorských předmětů na vysokých školách v ČR nebo v zahraničí. Do souboru odborných předmětů je možno výjimečně zařadit také maximálně dva předměty ze studia v magisterském studijním programu, pokud doktorand prokazuje podstatnější neznalosti v oboru, v němž je tento předmět uskutečňován, a doktorand ho ve studiu v magisterském studijním programu neabsolvoval. Studijní předměty se musí lišit od předmětů, které student studoval v rámci svého bakalářského nebo magisterského studia. Alespoň jeden povinně volitelný předmět musí obsahovat laboratorní (experimentální) část zaměřenou zpravidla na samostatnou práci studenta s biomedicínskou přístrojovou technikou. předměty.

7 hlavních modulů biomedicínského inženýrství

A. Biotechnologie, biomateriály a nanotechnologie, tkáňové inženýrství, biosenzory
B. Biomechanika, rehabilitační inženýrství, protézy a umělé orgány
C. Klinické inženýrství
D. Lékařské přístroje a systémy
E. Systémová fyziologie, modelování, simulace, neuroinženýrství
F. Zobrazovací systémy v lékařství
G. Zpracování a analýza biosignálů

Přehled studijních předmětů a jejich garantů – řazení podle modulů

Přehled studijních předmětů a jejich garantů - řazení podle abecedy

Úplný seznam a podrobnější informace k předmětům je možné najít na následujícím místě - Přehled studijních předmětů

Státní doktorská zkouška

Tématické okruhy ke státní doktorské zkoušce v dr. studijním programu Biomedicínské inženýrství

Přihláška k SDZ - program BI

Státní doktorská zkouška:

Cílem státní doktorské zkoušky (SDZ) je ověření šíře a kvality znalostí doktoranda, jeho způsobilosti osvojovat si nové poznatky, hodnotit je a tvůrčím způsobem využívat ve vztahu ke zvolenému oboru doktorského studijního programu a tématu disertační práce. Součástí SDZ je i diskuse o problematice disertační práce. Podmínkou konání státní doktorské zkoušky je předchozí úspěšné absolvování studijního bloku.

Státní doktorská zkouška se koná před zkušební komisí pro SDZ, kterou navrhuje předseda oborové rady programu Biomedicínské inženýrství a po projednání v oborové radě ji jmenuje děkan FBMI. Zkušební komise je nejméně pětičlenná. Školitel a školitel-specialista nejsou členy komise. Nejméně dva členové ze zkušební komise nesmí být zaměstnanci ČVUT. Tematické okruhy SDZ vyhlašuje děkan FBMI po dohodě s předsedou oborové rady programu Biomedicínské inženýrství.

V programu Biomedicínské inženýrství je státní doktorská zkouška složena ze dvou tematických okruhů: První okruh je stanoven v závislosti na zvolené oblasti biomedicínského inženýrství. Student skládá zkoušku z okruhu náležejícímu k modulu, který je zapsán v jeho individuálním studijním plánu a který pokrývá jednu ze základních oblastí biomedicínského inženýrství. Obsahovou náplň druhého okruhu navrhuje školitel (schvaluje předseda oborové rady) jako soubor teoretických témat souvisejících se zaměřením disertační práce. Součástí druhého okruhu je i diskuse o obsahu a teoretických souvislostech připravované disertační práce.

Disertační práce

Tento projekt je spolufinancován EU.

Logo

Back to Top