Civilní nouzová připravenost

Doktorský studijní program Civilní nouzová připravenost

Místa pro doktorandy se otevírají na katedře:

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Studenti zapsaní ke studiu od 1. 10. 2015 studují podle akreditace ve čtyřletém doktorském studijním programu Ochrana obyvatelstva (forma studia prezenční nebo kombinovaná).

Studenti zapsaní ke studiu od 23. 9. 2019 studují podle nové akreditace ve čtyřletém doktorském studijním programu Civilní nouzová připravenost (forma studia prezenční nebo kombinovaná).

Podmínky pro přijímací řízení do doktorského programu Civilní nouzová připravenost na akademický rok 2024/2025

Elektronická přihláška

Možnosti uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání

V rámci přijímacího řízení do doktorských studijních programů je nutné doložit posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělávání (nejpozději v termínu uvedeném v podmínkách přijímacího řízení). Uchazeč může doložit „potvrzení o uznání vysokoškolského zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení“ vydané Rektorátem ČVUT v Praze platné pro akademický rok, ve kterém se koná přijímací řízení na ČVUT v Praze nebo „osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice (nostrifikace)“ vydané například vysokou školou či Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR.

S ohledem na to, že uchazeči musí žádat o víza do ČR, zásadně doporučujeme v rámci přijímacího řízení doložit „potvrzení o uznání vysokoškolského zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení vydané ČVUT v Praze“. Proces získání tohoto potvrzení je mnohem rychlejší a levnější.

Dokumenty a formuláře

Vypsaná témata disertačních prací:

Oborová rada

Oborová rada doktorského studijního programu Civilní nouzová připravenost

(platí i pro doktorský studijní program Ochrana obyvatelstva)

Předseda oborové rady

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.,MBA, dr.h.c. FBMI ČVUT

Místopředseda oborové rady

prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc., FBMI ČVUT

Interní členové oborové rady

 • doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr.h.c.,  FBMI ČVUT
 • doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D., FBMI ČVUT, proděkan pro studium a pedagogickou činnost
 • prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., FBMI ČVUT
 • prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.,MBA, FBMI ČVUT, děkan
 • doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D., FBMI ČVUT

Externí členové oborové rady

 • doc. MUDr. Filip Burget, Ph.D., 1. LF UK Praha, Chirurgická klinika
 • prof. PhDr. Jan Eichler, CSc., Ústav mezinárodních vztahů Praha
 • prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Masarykova univerzita Brno, Lékařská fakulta
 • doc. Ing. Pavel Gavlas, CSc.
 • prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., UK Praha, Právnická fakulta
 • doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D., Cesnet, z.s.p.o. Praha
 • doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D., VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezp. inženýrství
 • doc. RNDr. Josef Požár, CSc., dr.h.c.
 • prof. Ing. Jozef Ristvej, Ph.D., eMBA, Žilinská univerzita, Fakulta bezp. inžinierstva
 • prof. Ing. Miloslav Seidl, Ph.D.
 • prof. Ing. Ladislav Šimák, Ph.D.
 • prof. Dr. rer. nat. Friedo Zölzer, Jihočeská univerzita České Budějovice

Zahraniční členové oborové rady

 • prof. M.D. Kobi Peleg, Ph.D.

Předměty

Informace k předmětům

Všechny povinné a povinně volitelné-předměty jsou zakončeny zkouškou.

V 1. až 2. ročníku proběhne v prostorách FBMI soustředění, v jehož rámci budou odpřednášeny přednášky a proběhnou semináře povinných předmětů podle jednotlivých ročníků a přednášky vybraných povinně-volitelných předmětů.

Úplný seznam povinných a povinně-volitelných předmětů je možné najít na následujícím místě - Vyučované doktorské předměty
Podrobnější informace o předmětech jsou v současné době v přípravě.

Kromě povinně-volitelných předmětů uvedených v seznamu si student může zapsat i povinně-volitelný předmět doktorského studia následujících fakult:

 • všechny fakulty ČVUT v Praze
 • Univerzita Karlova v Praze: 1. LF, 2. LF, 3. LF
 • Univerzita obrany
 • Policejní akademie ČR
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě

Tato možnost platí pouze v případě, pokud se v nabídce FBMI obdobný předmět nenachází a školitel daný předmět doporučí a předseda ORP schválí.

Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška z předmětů:

povinná část
Ochrana obyvatelstva

volitelná část (výběr jednoho předmětu)
Psychologicko-sociální a zdravotní aspekty krizových situací
Chemické látky, možnosti jejich průkazu, zdravotní rizika, ochrana, zdravotní důsledky
Biologické látky, principy jejich laboratorního průkazu, zdravotní rizika, ochrana, možnosti terapie, prevence
Jaderné a radiologické látky, zdravotní rizika, ochrana, možnosti terapie, léčebná opatření

Tématické okruhy ke státní doktorské zkoušce v doktorském studijním programu

Přihláška k SDZ - program CNP

Disertační práce 

 

Back to Top