Habilitační a jmenovací řízení v oboru Biomedicínské inženýrství

Habilitační řízení v oboru Biomedicínské inženýrství

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Biomedicínské inženýrství na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze je upraveno v § 71 a násl. zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Metodikou pro habilitační a jmenovací řízení na Českém vysokém učení technickém v Praze a Metodickým postupem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.  

V habilitačním řízení se ověřuje vědecká kvalifikace uchazeče v oboru biomedicínské inženýrství, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe.

Habilitační řízení se zahajuje na návrh uchazeče podaný děkanovi fakulty. K návrhu musí uchazeč přiložit habilitační práci ve smyslu § 72 odst. 2 a odst. 3 zákona zákon o vysokých školách a další náležitosti uvedené v § 72 odst. 2 zákona o vysokých školách (Příloha č. 1). Dále uchazeč předkládá habilitační spis („teze“), který obsahuje stručný obsah habilitační přednášky v rozsahu 20 až 40 stran, odborný životopis uchazeče (2 strany) a seznam nejvýznamnějších publikací a výstupů autora (do 3 stran).

https://www.cvut.cz/habilitacni-a-jmenovaci-rizeni

Metodika a legislativa

Seznam dokumentů k žádosti o jmenování docentem v oboru Biomedicínské inženýrství

Údaje o zahájení habilitačního řízení na FBMI v oboru Biomedicínské inženýrství

Uchazeč Název habilitační práce Zahájení řízení Stav řízení Obhajoba před VR FBMI

Ing. Martin Rožánek, Ph.D.

Katedra biomedicínské techniky FBMI

Modelling and Simulation in Optimization of High-frequency Oscillatory Ventilation 26.11.2014

jmenován s účinností od 1. 11. 2015

7.10.2015
MUDr. Ján Lešták, CSc., FEBO, MBA, LLA, DBA, FAOG
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI
Metody diagnostiky transneuronální degenerace ve zrakové dráze 23.3.2015 jmenován s účinností od 1. 2. 2016 9.12.2015
Ing. Jana Vránová, CSc.
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI
Molekulová elektromagnetická spektroskopie v klinické diagnostice 30.3.2015 jmenována s účinností od 1. 11. 2015 7.10.2015

Ing. Mgr. Jiří Barrila, CSc.   

UJEP v Ústí nad Labem

Využití Petriho sítí pro simulaci interakce ionizujícího záření s biomolekulou 2.7.2015 zastaveno 31. 5. 2017

Ing. Karel Hána, Ph.D.

Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI a 1. LF UK

Nové metody pro aplikace v přístrojích lékařské elektroniky 9.10.2015 jmenován s účinností od 1. 8. 2017 31. 5. 2017

Ing. Marek Penhaker, Ph.D.

VŠB TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Supervisory Monitoring Systems in Home Care 5.4.2016 jmenován s účinností od 1. 7. 2016 18.5.2016

Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D.

Katedra přírodovědných oborů FBMI

Optický nanosenzor na bázi fluorescenčních diamantových nanočástic 5.5.2016 v procesu  

Dr. - Ing. Jan Vrba, M.Sc.

Katedra biomedicínské techniky FBMI

Perspektivní lékařské diagnostické metody založené na mikrovlnném měření dielektrických vlastností biologických tkání 9.5.2016 jmenován s účinností od 1. 2. 2017 7. 12. 2016

Ing. Jiří Potůček,CSc.

Mediware a. s.

  ICT a personalizovaná medicína 28.2.2017 v procesu  

Ing. David Vrba, Ph.D.

Katedra biomedicínské techniky FBMI

Nové technologie pro termo-terapeutické metody založené na aplikaci mikrovlnného výkonu do léčebné oblasti 15.5.2017 jmenován s účinností od 1. 1. 2018 7.11.2017

Ing. Václav Křemen, Ph.D.

ČIIRK ČVUT v Praze

Metody zpracování signálu a strojového učení v medicíně a lékařských vědách 29.3.2018 jmenován s účinností od 1. 2. 2020 12.11.2019

RNDr. Pavla Bojarová, Ph.D.

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI

Nové glyko-nanomateriály pro biomedicínu a biotechnologii

VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA PŘED ČLENY VĚDECKÉ RADY FAKULTY SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU 1. 7. 2020 OD 14 HODIN VE VELKÉM SÁLE FAKULTY C-1, NÁM. SÍTNÁ 3105, KLADNO

7.10.2019 v procesu 1.7.2020

 

Řízení ke jmenování profesorem v oboru Biomedicínské inženýrství

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Biomedicínské inženýrství na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze je upraveno v § 71 a násl. zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Metodikou pro habilitační a jmenovací řízení na Českém vysokém učení technickém v Praze a Metodickým postupem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.

V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou osobností v oboru biomedicínské inženýrství.

Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje v souladu s § 74 odst. 2 zákona o vysokých školách při splnění podmínky odstavce 1. Součástí návrhu na zahájení řízení jsou náležitosti uvedené v § 72 odst. 2, větě druhé cit. Zákona (formulář žádosti - Příloha č. 4).

https://www.cvut.cz/habilitacni-a-jmenovaci-rizeni

Metodika a legislativa

Seznam dokumentů k žádosti o jmenování profesorem v oboru Biomedicínské inženýrství

Údaje o zahájení řízení ke jmenování profesorem v oboru Biomedicínské inženýrství

Uchazeč Zahájení řízení
doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. 30. 10. 2017, veřejná přednáška před VR FBMI dne 9. 1. 2019 od 14 hodin v B-636, řízení zastaveno
doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.

30. 10. 2017, jmenován od 5. 12. 2018

doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., MSc., LLA, DBA, FEBO, FAOG

23. 3. 2020

VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA PŘED ČLENY VĚDECKÉ RADY FAKULTY SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU 1. 7. 2020 OD 15 HODIN VE VELKÉM SÁLE FAKULTY C-1, NÁM. SÍTNÁ 3105, KLADNO

 

Back to Top