Kontrola plagiátů – Theses.cz

Fakulta biomedicínského inženýrství se snaží naplňovat zásady etického chování studentů fakulty v oblasti závěrečných vysokoškolských kvalifikačních prací a to v souladu s metodickým pokynem prorektora ČVUT č. 1/2009 O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací a též v souladu s Příkazem děkana č. 2/2013 o postupu při odhalování plagiátů kvalifikačních prací studentů ČVUT FBMI v českých studijních programech.

K realizaci tohoto postupu využívá fakulta na základě smluvního vztahu systém Theses.cz , který je určen pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi a je vyvíjen a provozován Masarykovou univerzitou. Slouží vysokým školám a univerzitám (nejen v ČR) též jako národní registr závěrečných prací.

 

Back to Top