Návštěvní řád

Úvod

Pro zajištění bezpečnosti osob, ochrany majetku a dalších provozních potřeb ČVUT v Praze – Fakulty biomedicínského inženýrství (dále jen FBMI) v objektech „Kokos“ (Náměstí Sítná 3105, Kladno), „Kasárna“ (Sportovců 2311, Kladno) a „Albertov“ (Studničkova 7/2028, Praha) je vydán tento Návštěvní řád.
Návštěvním řádem jsou v návaznosti na technické vybavení jednotlivých budov stanoveny odpovědnosti a povinnosti zaměstnanců fakulty, studentů a dalších osob při zajišťování bezpečnosti, plynulého provozu a řádného užívání pracovišť FBMI.
Tento Návštěvní řád je závazný pro všechny zaměstnance FBMI, všechny právnické a podnikající fyzické osoby (a jejich zaměstnance), které působí v objektech FBMI na základě uzavřených smluvních vztahů, na studenty fakulty, stážisty a návštěvníky z řad veřejnosti (souhrnně dále jen „osoby pohybující se v objektech FBMI“).  
Osoby vstupující do objektu FBMI berou na vědomí, že jsou povinny dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazují se je dodržovat.
Vstupovat do objektů FBMI a přilehlých venkovních prostor fakulty je možné pouze v místech k tomu určených (vstupy, vjezdy pro vozidla).

Zajištění bezpečnosti osob

Osoby pohybující se v objektech FBMI jsou povinny počínat si tak, aby nedocházelo k úrazům nebo ohrožení bezpečnosti osob, k majetkové nebo nemajetkové újmě případně k jiným nežádoucím důsledkům (např. poškození dobrého jména FBMI).
Hrozí-li vznik nehody, zranění, požáru nebo materiální škody, jsou osoby pohybující se v objektech FBMI povinny učinit nezbytná opatření proti jejich vzniku nebo k předcházení jejich nežádoucím následkům a upozornit na tuto skutečnost správce objektu.
Úkoly na úseku BOZP jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení a také řadových zaměstnanců, kteří jsou povinni aktivně spolupracovat při plnění úkolů FBMI na úseku prevence rizik.
Za organizační i technické zajištění bezpečnosti objektů a za výkon služby pracovníků ochrany objektů odpovídají místně příslušní správci budov.
Každý zodpovídá za důsledky svého jednání v rozsahu a s přihlédnutím ke svým odpovědnostem, povinnostem, znalostem a praktickým zkušenostem.
Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, příp. osoby vykonávající nad nimi dohled. Bez doprovodu dospělé osoby je do objektů FBMI zakázán vstup osob mladších 15 let.
Osoby pohybující se v objektech FBMI jsou zejména povinny:

 • Dodržovat režimová opatření stanovená pro pracoviště fakulty, pokyny a příkazy sdělované prostřednictvím bezpečnostních značek.
 • Dodržovat zákaz provádění zakázaných prací a prací, pro jejichž výkon nemají požadovanou kvalifikaci a zdravotní způsobilost, a dále práce, které nejsou předmětem jejich povinností s výjimkou činností nutných pro odvrácení mimořádné události.
 • Řádně používat svěřený majetek, obsluhovat stroje nebo technická zařízení v souladu s pokyny výrobce nebo nadřízeného vedoucího zaměstnance a v konkrétních případech vést jejich provozní dokumentaci.
 • Vyvarovat se poškozování majetku fakulty, a to i z důvodu opomenutí při práci.
 • Plnit pokyny vydané oprávněnými zaměstnanci fakulty s cílem předcházet rizikům.
 • Dbát o vlastní bezpečnost, chovat se ukázněně a ohleduplně k ostatním osobám.
 • Oznamovat svému nadřízenému zaměstnanci anebo správci budovy vznik svého úrazu anebo úrazu jiné osoby (pokud tomu byli svědkem), který se stal na pracovištích fakulty.
 • Poskytnout zraněné osobě předlékařskou první pomoc nebo zajistit přivolání zdravotnické záchranné služby.
 • Dodržovat zákaz kouření v objektech fakulty a mimo vyhrazená místa také v přilehlých venkovních prostorech.
 • Nepožívat v prostorách fakulty alkoholické nápoje a nezneužívat návykové látky a nevstupovat pod jejich vlivem do prostor fakulty.

Do objektů FBMI je bez povolení vedoucích zaměstnanců fakulty zakázáno vnášet:

 • Nebezpečné předměty – zbraně, střelivo, munici či jakoukoliv jejich část, neletální zbraně (obranné spreje, elektrické paralyzéry, tasery apod.), bodné, sečné či úderové zbraně či jakoukoliv jejich část, pyrotechniku, tlakové nádoby a další předměty, které mohou být zneužity jako zbraně.
 • Nebezpečné chemické látky, přípravky a odpady (např. jedy, hořlaviny, žíraviny, těkavé, leptavé, radioaktivní látky), jakož i látky neznámého charakteru.

V objektech FBMI včetně přilehlých venkovních prostorech je zakázáno:

 • Manipulovat s otevřeným plamenem, rozdělávat oheň a používat pyrotechniku.
 • Svařovat bez povolení (uděluje správce objektu).
 • Mimo řádnou výuku provádět chemické pokusy s nebezpečnými látkami a jiné nebezpečné experimenty.
 • Manipulovat se zakázanými látkami (azbest, 2-naftylamin a jeho soli, 4 aminobifenyl a jeho soli, benzidin a jeho soli, 4-nitrodifenyl, polychlorované bifenyly).
 • Odkládat odpad mimo vyhrazená místa a vytvářet skládky odpadu.
 • Vodit zvířata, která mohou ohrozit ostatní osoby napadením nebo přenosem infekčních nemocí nebo parazitů.
 • Provádět neoprávněnou manipulaci s inventářem fakulty, svévolně jej přemísťovat mimo určené prostory nebo je poškozovat (vč. popisování, polepování apod.).
 • Vyhazovat z oken předměty jakéhokoli druhu.
 • Skladovat materiály způsobem a v množství, které by mohlo významně zvyšovat riziko požáru.
 • Zasahovat do elektrických zařízení a rozvodů.
 • Zneužívat nebo poškozovat věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.
 • Zastavovat uzávěry energií a médií, prostředků požární ochrany, únikové cesty a východy materiálem, nábytkem apod. znemožňujících jejich použití.

Provoz a ostraha objektů

Objekt FBMI (Kokos) je otevřen v pracovních dnech od 6:00 do 22:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích pak od 8:00 do 20:00 hodin. Objekt FBMI (Kasárny) je otevřen od pondělí do soboty od 7:00 do 20:00. Neděle - zavřeno. Mimo uvedenou dobu se v objektech FBMI nesmí vyskytovat žádné osoby. Výjimky z režimu vstupu je oprávněn udělit tajemník fakulty, a to písemným souhlasem.
Ostraha objektů je prováděna zaměstnanci FBMI a ve výjimečných případech, na základě smluvního vztahu, bezpečnostní agenturou.
Centrem služby ochrany objektu jsou vrátnice umístěné v jednotlivých budovách v přízemí u vchodu (Kokos a Kasárna). V objektu „Albertov“ sekretariát katedry informačních a komunikačních technologií v lékařství (2. patro).
Vrátní mají za povinnost provádět kontrolu osob vstupujících do neveřejných částí objektů a kontrolu materiálu nebo předmětů vynášených z budov, o nichž lze předpokládat, že jsou majetkem fakulty. V případě, že zjistí neoprávněný vstup podezřelé osoby, anebo nabydou-li podezření ze spáchání krádeže nebo jiného trestného činu, jsou povinni ihned přivolat policii.
Průběžnou kontrolu objektů provádějí vrátní formou pravidelných pochůzek, které jsou zaměřeny na kontrolu únikových cest a východů, kontrolu dodržování protipožárních opatření (např. zákaz kouření), kontrolu chování osob pohybujících se v objektech FBMI s cílem zabránit projevům vandalismu nebo krádežím atp.

Používání elektrických zařízení

Obsluha el. zařízení se smí dotýkat pouze částí určených k obsluze. Při používání el. zařízení musí být respektovány údaje výrobce uvedené na štítku a v návodu k používání.
Zařízení se smí ovládat jen pomocí určených prvků; je zakázáno měnit nastavení bezpečnostních prvků nebo je vyřazovat z funkce.
Pokud se během používání el. spotřebiče nebo při jeho zapnutí objeví závada (např. hluk, poškození izolace, jiskření, kouř, zápach po spálenině apod.), je nutné spotřebič ihned odpojit od sítě a dále nepoužívat. O této skutečnosti je nutné neprodleně informovat správce budovy.
Při přemísťování el. spotřebičů musí být provedeno jejich bezpečné odpojení od sítě vytažením vidlice ze zásuvky. Tento požadavek neplatí pro předměty, které jsou k používání při práci pod napětím zvláště konstruovány.
Je dovoleno používat pouze originálních prodlužovacích šňůr a při jejich použití je třeba dbát, aby při pokládání byly chráněny proti mechanickému poškození, zkroucení a současně, aby nebyly překážkou na komunikacích.
Je zakázáno:

 • přibližovat se k přetrženým vodičům el. vedení a dotýkat se jich,
 • ponechávat zapnuté elektrické spotřebiče bez dozoru,
 • ponechávat rychlovarné konvice po použití na podstavci pod napětím,
 • zapojovat do elektrické sítě spotřebiče, které nejsou v majetku FBMI (s výjimkou notebooků, mobilních telefonů a podobných zařízení).

Závěrečná ustanovení

Za ztrátu nebo poškození osobních věcí, jakož i dopravních prostředků, osob vstupujících do objektů FBMI fakulta neručí.
V případě porušení povinností stanovených tímto návštěvním řádem bude postupováno s ohledem na závažnost prohřešku. V případě méně závažných porušení bude daná osoba vyzvána ke sjednání nápravy, příp. k upuštění od svého jednání (provádí vrátný, správce objektu nebo kterýkoli vedoucí zaměstnanec fakulty). Nedojde-li k nápravě, může být daná osoba z objektu FBMI vykázána. V případě, že se bude jednat o závažné porušení povinnosti vyplývající z tohoto návštěvního řádu, anebo o opakující se porušení, může být dané osobě odepřen vstup do objektů FBMI (zákaz vstupu vydává tajemník fakulty).
V případě, že jednáním dané osoby, které bude v rozporu s tímto návštěvním řádem, případně opomenutím povinností dané osoby, dojde ke vzniku škody, bude tato škoda na této osobě uplatňována.

Důležité kontakty

Správce objektu nám. Sítná (Kokos) Josef Řimsa +420 224 357 990
Správce objektu Sportovců (Kasárna) Michal Horňák +420 224 358 793
Sekretariát katedry (Albertov)   +420 224 968 574
Tajemník fakulty Ing. Jaroslav Pluhař, CSc. +420 224 358 418
Jednotné evropské číslo tísňového volání (SOS)   112
Policie ČR   158
Hasičský záchranný sbor ČR   150
Zdravotnická záchranná služba   155

 

Back to Top