BOZP pro studenty

Obecné povinnosti studentů a stážistů

Všichni studenti, praktikanti a stážisti jsou povinni:

 • Podrobit se školení o bezpečnosti a ochraně zdraví související s pobytem na pracovištích fakulty a při výkonu specifických činností přímo souvisejících s výukou (týká se studentů prvních ročníků bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia).
 • Dodržovat režimová opatření stanovená pro objekty fakulty, výzkumná pracoviště a prostory určené pro praktickou výuku nebo cvičení.
 • Dodržovat pokyny a příkazy určené pro předcházení rizikům sdělované jak zaměstnanci fakulty, tak i prostřednictvím bezpečnostních značek.
 • Dbát o vlastní bezpečnost, chovat se ukázněně a ohleduplně k ostatním osobám vyskytujícím se v objektech fakulty.
 • Oznamovat kterémukoli ze zaměstnanců fakulty vznik svého úrazu nebo úrazu jiné osoby (pokud byl svědkem této události), který se stal v objektech fakulty nebo při realizované výuce.
 • Poskytnout zraněnému člověku předlékařskou první pomoc nebo zajistit přivolání zdravotnické záchranné služby.
 • Oznamovat kterémukoli ze zaměstnanců fakulty veškeré závady zjištěné na pracovištích fakulty.
 • Dodržovat zákaz kouření v prostorách fakulty (tj. nejen v objektech, ale také venkovních prostorách), nepožívat zde alkoholické nápoje a nezneužívat návykové látky.
 • Nevstupovat do prostor fakulty pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.

Používání elektrických spotřebičů

 • Dodržujte návody k používání stanovené výrobcem.
 • Používejte pouze fakultou poskytnuté spotřebiče (tj. je zakázáno na pracovištích fakulty používat vlastní elektrické spotřebiče, vč. přímotopů, rádií apod.).
 • Spotřebiče používejte pouze na vyhrazených, povolených místech a pouze k účelům, pro které jsou výrobcem určeny.
 • Dotýkejte se lze pouze těch částí spotřebičů, určených k jejich obsluze.
 • Spotřebiče určené pro přípravu jídel a teplých nápojů musejí být při svém používání pod stálým dozorem (při přehřátí tuku nebo oleje na plotýnce může dojít ke vznícení, varné konvice mohou při varu přetékat a způsobit tak zkrat apod.).
 • Tepelné spotřebiče čistěte až po jejich vychladnutí a v souladu s pokyny výrobce.
 • Nikdy nesahejte na horké části elektrických spotřebičů (např. plotnu vařiče, těleso varné konvice při chodu apod.).
 • Do mikrovlnné trouby nikdy nevkládejte kovové materiály – hrozí nebezpečí jiskření či výbuchu!
 • Varnou konvici nenaplňujte vodou tak, aby hladina byla nad značkou povoleného maxima nebo pod značkou minima.
 • Varnou konvici nikdy neponořujte do vody.
 • Bezšňůrová varná konvice smí být používána pouze s podstavcem a nesmí být plněna, když je umístěna na podstavci.
 • Elektrospotřebič nerozebírejte a neprovádějte jakékoli neodborné zásahy.
 • Nevystavujte el. zařízení dešti a nepoužívejte ho ve vlhku a mokru.
 • Nepoužívejte nářadí v prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu (pokud není pro toto prostředí konstruováno).
 • Nepoužívejte zařízení bez ochranných krytů, poškozené, včetně kabeláže (porušená izolace), nepoužívejte poškozené zásuvky, nepřetěžujte el. zařízení (lze ho používat pouze v souladu s návodem k používání a k účelu pro který bylo vyrobeno) apod.
 • Nepoužívané zařízení vhodně uskladněte (na suchém, výše položeném nebo uzamčeném místě a především mimo dosah nepovolaných osob).
 • Používejte ochranné brýle např. při skartování CD/DVD ve skartovačkách k tomu určených (nebezpečí odletu úlomku).
 • Nikdy nenoste el. zařízení držením za el. přívod (za šňůru) ani nevytrhávejte vidlici ze zásuvky tahem za přívod. Chraňte přívod před horkem, mastnotou a ostrými hranami.
 • Udržujte zařízení v bezzávadném stavu. Poškozené zařízení je zakázáno používat do doby jeho opravy. Do přístroje, do něhož vnikla kapalina, je nutné bezpečně odpojit a nechat zkontrolovat servisním technikem.
 • El. zařízení jako jsou např. rychlovarné konvice umisťujte v době mimo provoz mimo napájecí podstavec.
 • Neovlivňujte průběh větrání přístroje (nezakrývat větrací otvory zařízení) a dbejte, aby se přístroj nepřehřál.
 • Před prvním zahájením práce nejprve zkontrolujte, zda napětí na štítku zařízení souhlasí s napětím elektrické sítě.
 • Je zakázáno používat jiného příslušenství nebo doplňků, než je uvedeno v návodu pro používání!
 • Opravy el. zařízení mohou provádět pouze kvalifikované osoby určené vedením fakulty a s použitím originálních náhradních dílů doporučených výrobcem.

Práce v laboratořích

 • Práce v laboratořích se řídí provozním řádem, který je pro danou laboratoř vydán. Je zakázáno pracovat v rozporu vydaným provozním řádem laboratoře!
 • Každý student je povinen prostřednictvím vyučujícího seznámit se s provozním řádem a podrobit se ověření svých znalostí.
 • Při provádění laboratorních prací je student povinen dodržet předepsaný pracovní postup, neodchylovat se od něj ani jej svévolně měnit. Dále je povinen řádně používat stanovené osobní ochranné pracovní prostředky.
 • Při práci v laboratoři postupuje student podle pokynů vyučujícího, dbá o svou bezpečnost a bezpečnost ostatních studentů.
 • Při práci s plynovými a elektrickým zařízeními a s chemikáliemi je nutné dbát zvýšené opatrnosti a řídit se pokyny vyučujícího.
 • Studentům je zakázáno manipulovat s tlakovými lahvemi, plynovými kohouty a dalšími nebezpečnými zařízeními bez svolení vyučujícího.
 • Při práci mají studenti na pracovním stole jen pomůcky předepsané pro danou úlohu a další potřeby nutné pro její realizaci, vše ostatní musí být uloženo v taškách mimo pracovní místo.
 • Student je povinen ohlásit vyučujícímu učiteli jakékoli poranění nebo náhlou nevolnost.
 • V laboratoři je nutné udržovat pořádek a čistotu.

Práce s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi

Látky vysoce toxické

 • S látkami/směsmi klasifikovanými jako T+ nebo látkami/směsmi s nebezpečností Acute Tox. 1 a 2 smí samostatně pracovat pouze osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., anebo osoby, které absolvovali zaškolení provedené odpovědnou osobou a mají náležité znalosti potřebné pro bezpečný výkon práce.
 • Při práci v laboratoři je nutné dodržet pravidla správné laboratorní praxe a požadavky normy ČSN 01 8003.
 • Skladovat tyto látky je možné pouze v prostorách, které jsou uzamykatelné, zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolaných osob. Při skladování musí být vyloučena záměna a vzájemné škodlivé působení uskladněných chemických látek a chemických směsí a zabráněno jejich pronikání do životního prostředí a ohrožení zdraví fyzických osob. Skladování NCHLS musí být provedeno v suchém prostředí bez přístupu přímého slunečního světla.

Látky žíravé

 • Látky je nutno používat v dobře větraných prostorech nebo používat místní odsávání.
 • Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky pro ochranu kůže rukou a očí (rukavice z nitrilové nebo butylové pryže a brýle).
 • Látky skladujete na suchém a chladném místě. Hydroxidy je zakázáno skladovat spolu s kyselinami!
 • Ve vlhkém prostředí stykem s některými kovy může vznikat vysoce hořlavý vodík s nebezpečím exploze.
 • Obaly se musí dokonale uzavírat, aby nedocházelo k úniku žíravých par (vhodný materiál na obal – polyetylen; neskladovat v obalech z kovu).
 • Minerální kyseliny nesmí přijít do styku se silnými zásadami, oleem, silnými okysličovadly (např. peroxid vodíku, manganistan draselný), nebo chlornany (např. Savo).
 • Při přípravě roztoků žíravin přilévejte nebo přidávejte žíravinu do vody (kapaliny) za stálého míchání tyčinkou (nikoli rukama!!), a nikdy naopak!
 • Není dovoleno pipetovat jakékoli látky ústy!
 • Vyvarujte se styku roztoků louhů (hydroxidů) s hliníkovými, zinkovými a cínovými předměty (možnost vývoje vodíku).
 • Rozlité kyseliny, zejména koncentrované, nejprve zřeďte vodou, neutralizujete posypáním uhličitanem (soda, křída apod.) nebo politím zředěným roztokem hydroxidu a pak opatrně spláchněte vodou nebo zachyťte do pilin, hadrů apod.
 • K odstranění rozlité kyseliny dusičné, chloristé a silných oxidačních směsí nepoužívejte dřevěné piliny a jiné organické látky, pro zachycení použijte inertní materiály jako křemelinu apod.
 • Vyvarujte se styku silně oxidujících látek a směsí s organickými látkami (nepoužívejte pro čištění chemického nádobí).
 • Při práci s hořlavými kapalinami je nutné vyloučit vznik statické elektřiny a mechanického či elektrického jiskření, při je¬jich rozlití okamžitě zhasněte plynové spotřebiče, vypněte elektrický proud.
 • Zabraňte styku alkalických kovů a hydridů alkalických kovů (včetně karbidu vápníku) s vodou.
 • Při všech manipulacích s látkami ve zkumavkách a jiných nádobách udržujte ústí nádob odvrácené od sebe i ostatních osob.
 • Jakékoliv manipulace s nebezpečnými plyny, parami a s látkami dýmavými, dráždivými a zapáchajícími se mohou provádět pouze v digestoři nebo v omezeném rozsahu u jiných odsávacích zařízení (odsávací choboty).
 • Rozlitou rtuť posbírejte a likvidujte zinkovým prachem nebo sírou.
 • Je zakázáno vynášet z laboratoří jakékoli látky/směsi, nabízet je, darovat nebo přenechávat jiným osobám.
 • Do laboratoří, kde se používají chemické látky/směsi mají zakázán vstup osoby mladším 18 let anebo osoby zcela nebo zčásti zbavené způsobilosti k právním úkonům.
 • Při práci s chemickými látkami/směsmi je přísně zakázáno jíst, pít, žvýkat, kouřit a používat tělovou kosmetiku.

Zásady první pomoci při zasažení chemickou látkou

 • Při nadýchání (platí pro látky, které vyvolávají edém plic) – rychle dopravit postiženého na čerstvý vzduch a nenechat jej chodit! Podle situace provést výplach ústní dutiny, případně nosu vodou.
 • Při potřísnění žíravinou – ihned svléci potřísněné šatstvo a sundat prstýnky, hodinky a náramky, jsou-li v místech zasažení kůže. Zasažená místa oplachovat proudem vlažné vody po dobu 10-30 minut; nepoužívejte kartáč, mýdlo ani neutralizaci! Poleptané části kůže překrýt sterilním obvazem. Na zasažená místa nemazat masti ani jiná léčiva!
 • Při zasažení oka – vyplachovat oči proudem tekoucí vody po dobu min. 10 minut – nutno silně rozevřít oční víčka (třeba i násilím). Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. V žádném případě neprovádějte neutralizaci!
 • Při popálení malého rozsahu – chladit popálené místo vodou, a poté zakrýt sterilním obvazem.
 • Při mechanickém poranění – rány předměty (např. střepy, špony apod.) nevytahujeme, předmět v ráně šetrně fixujeme. U větších krvácejících ran k zástavě použijte zaškrcovadlo/turniket.

Práce s tlakovými lahvemi na plyny

 • Přebírání lahví přivezených z plnírny smí provádět pouze určený zaměstnanec fakulty, nikoli student.
 • Lahve musí být po celou dobu jejich používání chráněny proti nárazu a nesmí být překročena teplota sálavé plochy nad 50 °C.
 • V případě, že při provozování tlakové lahve zjistíte jakoukoliv závadu, je nutné odstavit tuto láhev z provozu a uvedenou skutečnost nahlásit vedoucímu laboratoře či vyučujícímu.
 • Odběr plynu z tlakové lahve lze započít až po uplynutí alespoň jedné hodiny po instalaci lahve na dané místo (pracoviště).
 • V případě lahví s hořlavými plyny je zakázáno ve vzdálenosti menší jak 5 metrů ukládat jakékoliv hořlavé látky a provádět práce s otevřeným ohněm.
 • Lahve plné i prázdné se smějí dopravovat jen s uzavřenými ventily a s ochrannými kloboučky.
 • Ochranné kloboučky lahví se nesmí používat pro jiné účely, než je stanoveno. Kloboučky musí být vždy řádně utaženy.
 • Při otevírání a zavírání tlakových redukčních ventilů se nesmí používat kleští, hasáků, ale pouze předepsaného klíče. Otevírání a zavírání se musí provádět pozvolna.
 • Přenášet lahve o celkové hmotnosti větší než 50 kg musejí vždy nejméně dvě fyzicky zdatné osoby.
 • Při manipulaci je zakázáno lahvemi házet, vláčet je nebo válet. Lahve s náplní větší než 10 kg lze nakulovat po patce.
 • V případě, že vznikne v blízkosti lahví na plyn požár, musí být vypnuto elektrické zařízení, lahve se musí ihned odvést, a to jak plné, tak prázdné.
 • Plyny, které spolu tvoří výbušnou nebo jinak nebezpečnou směs, musí být skladovány odděleně a pro skladování těchto lahví musí být vyčleněny samostatné plochy, oddělené od sebe plochou pro skladování inertních plynů nebo uličkou šíře min. 1 metr.
 • Lahve s kyslíkem musí být skladovány vždy odděleně od hořlavých plynů.
 • Při používání kyslíku je nutné vyvarovat se kontaktu kyslíku s tuky nebo jinými hořlavými látkami – nebezpečí vznícení!
 • Lahve s plyny těžšími než vzduch musí být uloženy tak, aby v jejich blízkosti a do vzdálenosti min. 6 metrů (u LPG 5 metrů) nebyly terénní prohlubně, šachty, okna a vstupy do sklepů ani jiné podzemní prostory.
 • Prázdné lahve, plné lahve a reklamované či vadné lahve musí být umístěny odděleně a podle toho označeny bezpečnostní tabulkou.
 • Pro skladování prázdných lahví platí stejné požadavky jako pro lahve plné.
 • Ve skladu tlakových lahví a v okruhu 5 metrů od skladu (klece) je zakázáno kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm, ukládat hořlavé a hoření podporující látky, jedovaté, žíravé, výbušné látky a oxidovadla.

Práce s lasery a jinými zdroji neionizujícího záření

 • Manipulovat s laserem nebo jiným zdrojem neionizujícího záření mohou pouze oprávněné osoby, které byly před zahájením práce řádně poučeny. Oprávněná osoba musí být tělesně a duševně způsobilá a musí absolvovat vstupní lékařskou prohlídku zaměřenou na vyšetření zraku.
 • Všechny oprávněné osoby musejí být osobou odpovědnou za provoz laseru nebo jiného zdroje neionizujícího záření seznámeny s jeho provozním řádem a poučeny o rizicích souvisejících s prováděnými činnostmi.
 • Před vstupem do laboratoře, resp. zahájením práce s laserem, musejí oprávněné osoby sejmout veškeré kovové a lesklé doplňky (např. náramky, prstýnky a řetízky).
 • Při manipulaci se vzorky je nutno dbát na ochranu před odraženým paprskem – lesklé plochy, které nelze vyloučit, je nutné překrývat neodrazivou látkou.
 • Při práci s laserem je třeba dbát, aby laserový paprsek neunikal do volného prostoru bez úplného uchycení.
 • Během práce s laserem nebo jiným zdrojem neionizujícího záření musí být dveře do laboratoře zavřené a uzamčené zevnitř (není-li zvenčí koule).
 • Při manipulaci s laserem nebo jiným zdrojem neionizujícího záření, zejména při justování a usazování vzorků, je třeba používat ochranné brýle dle specifikace výrobce daného zařízení. Oprávněné osoby o správném způsobu použití brýlí poučí osoba konající dozor.
 • Při zásahu očí přímým nebo odraženým laserovým paprskem je nutné zamezit další případné expozici a ihned zajistit odborné oční vyšetření.
 • Je zakázáno z laseru nebo jiného zdroje neionizujícího záření snímat kryty, zasahovat do jeho konstrukce (zejména elektrických a optických částí).
 • Je zakázáno svévolně manipulovat s laserem nebo jiným zdrojem neionizujícího záření a pracovat s ním za použití síly nebo hrubým způsobem.
 • Během chodu laserového zařízení nebo jiným zdrojem neionizujícího záření je zakázáno jakkoli manipulovat s kryty, přešroubovávat optiku nebo snímat zařízení ze stojanu.
 • Během provozu laseru je zakázáno dívat se přímo do procházejícího nebo i odraženého světelného svazku a zjišťovat tak kvalitu materiálu a opracování a také sklánět se a nahlížet to prostoru, kterým světelný svazek prochází.
 • Je zakázáno vystavovat do cesty laserového paprsku předměty (vyjma schválených měřících pomůcek), které by mohly způsobovat nežádoucí odrazy paprsku do prostoru určeného pro obsluhu.

 

Back to Top