Politika bezpečnosti práce

Priority a cíle

Vedení Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT (dále jen FBMI) si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu platné legislativy i mezinárodních závazků České republiky za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob a životního prostředí.
Na základě vlivů činností FBMI na bezpečnost a ochranu zdraví lidí, a to jak z řad zaměstnanců, tak i studentů a dodavatelů, stanovuje vedení níže uvedené priority a cíle.

 1. Zajistit bezpečnost a ochranu života a zdraví lidí při všech prováděných činnostech.
 2. Integrovat otázky bezpečnosti a ochrany zdraví do procedur řízení FBMI.
 3. Plnit právní předpisy, zohledňovat uznávané praxe a implementovat inovace do řízení bezpečnosti.
 4. Trvale rozvíjet přístupy k bezpečnosti a ochraně životního prostředí.
 5. Efektivně řídit rizika s cílem jejich předcházení, resp. snižování jejich možných nežádoucích důsledků.
 6. Náležitou péčí o objekty, zařízení a vybavení zajišťovat, aby byly dlouhodobě plněny bezpečnostní, environmentální, ekonomické a technické požadavky na jejich provoz.
 7. Zohledňovat při výběru a hodnocení dodavatelů jejich přístup k bezpečnosti a životnímu prostředí.
 8. Otevřeně komunikovat bezpečnostní témata a dopady vykonávaných činností na společnost a životní prostředí.
 9. Zajišťovat dostatek kvalifikovaných a odpovědných pracovníků, rozvíjet jejich potenciál a posilovat jejich angažovanost při řešení otázek bezpečnosti.
 10. Řídit klíčové znalosti, podporovat sdílení poznatků a dovedností správné praxe.

Opatření

K naplnění cílů v oblasti bezpečnosti a ke sledování kvality řízení procesů a činností se vedení FBMI zavazuje implementovat následujících opatření:

 1. Zabezpečovat dodržování veškerých platných právních předpisů a norem z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí prostřednictvím kvalifikovaných osob.
 2. Identifikovat zdravotní a bezpečnostní rizika včetně jejich klasifikace dle závažnosti a pravděpodobnosti. Přijímat technická a organizační opatření k minimalizaci identifikovaných rizik a zavádět nejmodernější technologie a bezpečnostní zařízení.
 3. Rozvíjet kulturu bezpečnosti, zejména zvyšováním povědomí všech zaměstnanců o otázkách souvisejících s bezpečností, o možných důsledcích jejich jednání nebo opomenutí při práci. Vhodně motivovat všechny zaměstnance i studenty k dodržování bezpečnosti na všech úrovních a k uvědomování si svého podílu na bezpečnosti, jakož i individuální odpovědnosti. U vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení neustále zlepšovat jejich znalosti v bezpečnosti práce.
 4. Důkladně prošetřovat pracovní úrazy a provozní nehody, sledovat výskyt skoronehod a předcházet situacím, které mohou vést k ohrožení života nebo zdraví.
 5. Spolupracovat se smluvními partnery, studenty a zákazníky, s cílem dosáhnout zlepšení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích.

Závěrečná ustanovení

Sledování plnění této politiky bude prováděno následujícími způsoby:

 1. Průběžným dohledem prováděným vedoucími zaměstnanci na jimi svěřených pracovištích. Zjištění nedostatků, které by mohly ohrozit dosahování stanovených cílů, jsou vedoucí zaměstnanci povinni sdělovat vedení FBMI.
 2. Periodickou kontrolní činností prováděnou osobami odborně způsobilými v prevenci rizik. Ta zahrnuje provádění preventivních kontrol stavu pracovišť (1x 3 měsíce) a komplexní prověrku stavu bezpečnosti a ochrany zdraví (1x ročně). Preventivní kontroly jsou zaměřeny na sledování rizikových faktorů a vyhledávání nových zdrojů rizik a dodržování opatření přijatých k předcházení úrazů a jiných mimořádných událostí zaměstnanci. Komplexní prověrka stavu bezpečnosti a ochrany zdraví má za cíl prověřit plnění zákonných povinností FBMI na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví, hygieny práce a požární prevence, vývoj pracovní úrazovosti a úroveň kultury bezpečnosti.
 3. Pravidelné hodnocení plnění cílů stanovených k zajištění bezpečnosti práce v rámci porad vedení FBMI. To zahrnuje také přezkoumávání všech podnětů a zjištění od vedoucích zaměstnanců, osob odborně způsobilých v prevenci rizik, zástupců zaměstnanců nebo studentů. K vyhodnoceným zjištěním budou následně přijata opatření směřující ke zvýšení ochrany osob před negativními důsledky práce, předcházení provozním nehodám, haváriím anebo jiným ztrátám.
Back to Top