Asistivní technologie

Logo

Název projektu: Asistivní technologie pro udržitelný rozvoj a aktivní život seniorů a handicapovaných osob
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002360

Doktorský studijní program Asistivní technologie

Místa pro doktorandy se otevírají na těchto katedrách:

Katedra biomedicínské techniky
Katedra biomedicínské informatiky
Katedra přírodovědných oborů
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

Doktorské studium probíhá ve spolupráci pracovišť Fakulty biomedicínského inženýrství a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.

Podmínky pro přijímací řízení do doktorského studijního  programu Asistivní technologie pro akademický rok 2024/2025

Elektronická přihláška

Oznámení o konání SDZ - program AT - 20. 3. 2024

Pro přijetí ke studiu do studijních programů musí uchazeč splňovat obecné podmínky podle § 48 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, Nařízením vlády č. 274/2016 Sb. Přijímání ke studiu se dále řídí článkem 6 Statutu Českého vysokého učení technického v Praze registrovaného 1. září 2017 pod čj. MSMT-21850/2017 a zveřejněným na https://www.cvut.cz/vnitrni-predpisy.

Možnosti uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání

V rámci přijímacího řízení do doktorských studijních programů je nutné doložit posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělávání (nejpozději v termínu uvedeném v podmínkách přijímacího řízení). Uchazeč může doložit „potvrzení o uznání vysokoškolského zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení“ vydané Rektorátem ČVUT v Praze platné pro akademický rok, ve kterém se koná přijímací řízení na ČVUT v Praze nebo „osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice (nostrifikace)“ vydané například vysokou školou či Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR.

S ohledem na to, že uchazeči musí žádat o víza do ČR, zásadně doporučujeme v rámci přijímacího řízení doložit „potvrzení o uznání vysokoškolského zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení vydané ČVUT v Praze“. Proces získání tohoto potvrzení je mnohem rychlejší a levnější.


Dokumenty a formuláře

Vypsaná témata disertačních prací

Oborová rada

Předsedkyně oborové rady

 • doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc., FBMI & CIIRC ČVUT v Praze, kybernetika, informatika, asistivní technologie

Místopředsedkyně oborové rady

 • prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc., CIIRC ČVUT v Praze, umělá inteligence, asistivní technologie

Interní členové oborové rady

 • prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D., FS ČVUT v Praze, biomechanika, biomateriály, matematické modelování
 • doc. Ing. Karel Hána, Ph.D, FBMI ČVUT v Praze, telemedicína  
 • doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., FHS UK, gerontologie, asistivní technologie
 • doc. Ing. Patrik Kutílek, Ph.D., FBMI ČVUT v Praze, mechanika, biomechanika a biomateriály
 • doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D., VŠB Technická univerzita Ostrava, biomedicínské inženýrství, biosignály, přístroje pro bioměření
 • prof. Ing. Pavel Slavík, CSc., FEL ČVUT v Praze, počítačová grafika, vizualizace, uživatelská rozhraní
 • Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D., CIIRC ČVUT v Praze, kognitivní psychologie, interakce člověk - robot

Externí členové oborové rady

 • Ing. Vratislav Fabián, Ph.D., Mediction Group, biomedicínské inženýrství, lékařské přístroje
 • doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc. FTVS UK, obor biomechanika
 • Ing. Roman Mouček, Ph.D., ZČU Plzeň, kybernetika, neurovědy
 • Ing. Jiří Potůček, CSc., MediWare, asistivní technologie, telemedicína, modelování

Předměty

Úvodní informace k přehledu předmětů:

Studijní blok se skládá z absolvování souboru 4-6 jednosemestrálních odborných předmětů, jazykové přípravy a odborné činnosti prezentované vypracováním písemné studie a rozpravou o disertační práci.

V programu AT si student zapisuje povinné předměty (Nové technologie a metody v asistivních technologiích, Metodika vědecké práce a Anglický jazyk) a další předměty volí z nabídky povinně-volitelných předmětů programu AT, případně se souhlasem školitele a oborové rady z nabídky doktorských předmětů na vysokých školách v ČR nebo v zahraničí. Do souboru odborných předmětů je možno výjimečně zařadit také maximálně dva předměty ze studia v magisterském studijním programu, pokud doktorand prokazuje podstatnější neznalosti v daném oboru, v němž je tento předmět uskutečňován, a doktorand ho ve studiu v magisterském studijním programu neabsolvoval. Studijní předměty se musí lišit od předmětů, které student studoval v rámci bakalářského nebo magisterského studia. Zapsáním do ISP se daný předmět stává pro studenta povinným. Každý povinný předmět je zakončen předmětovou zkouškou.

Jazyková příprava je zaměřena na všeobecnou a odbornou komunikaci v anglickém jazyce a je prokázána složením zkoušky z předmětu Anglický jazyk či předložením uznávaného certifikátu jazykové způsobilosti, vyjmenovaného Řádem doktorského studia na FBMI ČVUT. Zkoušku z anglického jazyka může student nahradit sepsáním písemné studie k rozpravě o disertační práci a rozpravou nad ní v anglickém jazyce.

Úplný seznam a podrobnější informace k předmětům je možné najít na následujícím místě - Přehled studijních předmětů

Státní doktorská zkouška

Cílem státní doktorské zkoušky je ověření šíře a kvality znalostí doktoranda, jeho způsobilosti osvojovat si nové poznatky, hodnotit je a tvůrčím způsobem využívat ve vztahu ke zvolenému oboru doktorského studijního programu a tématu disertační práce. Součástí zkoušky je i diskuse o problematice disertační práce. Podmínkou konání státní doktorské zkoušky je předchozí úspěšné absolvování studijního bloku.

Státní doktorská zkouška se koná před zkušební komisí pro státní doktorskou zkoušku (dále jen SDZ), kterou navrhuje předseda oborové rady po projednání v oborové radě a jmenuje děkan, včetně předsedy zkušební komise. Zkušební komise je nejméně pětičlenná. Školitel a školitel-specialista nejsou členy komise. Nejméně dva členové ze zkušební komise nesmí být zaměstnanci ČVUT. Zkušební komise pro daný obor může být stálá nebo může být navržena pro jednotlivé SDZ.

Státní doktorská zkouška je vykonána ze dvou tematických okruhů, které si student vybere po dohodě se školitelem. Výběr okruhů podléhá schválení předsedou oborové rady doktorského studia. První okruh si student vybírá ze základní skupiny okruhů rozebraných v povinném předmětu a samostudiu. Je doporučeno druhý okruh vybrat v souladu s tématem disertační práce z okruhů pokrytých povinně volitelnými předměty.

První okruh si student vybírá z této dvojice tematických okruhů:

 • Analýza pohybu
 • Fyziologie stárnutí, Stárnutí a zdraví

Druhý okruh si student vybírá z této dvojice tematických okruhů:

 • Analýza mnoharozměrných a multimodálních dat
 • Asistivní technologie a senzorové systémy

 

Přihláška k SDZ

Tematické okruhy k SDZ

Disertační práce

Tento projekt je spolufinancován EU.

Logo

Back to Top