Vypsaná témata disertačních prací - Katedra přírodovědných oborů

Název Školitel Školitel-specialista
Selektivní vazba biomolekul na nanočástice kovu RNDr. Stefan Vajda, CSc. Dr. habil doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc., katedra přírodovědných oborů
Endoskopické hodnocení pohybu řasinek respiračního epitelu pomocí laserové reflektometrie prof. MUDr. Pavel Kučera, Ph.D., Katedra přírodovědných oborů FBMI ČVUT doc. Ing. Marie Pospíšilová, CSc., Katedra přírodovědných oborů FBMI ČVUT
Selektivní fototerapie rakovinových buněk při cystoskopii s využitím optických vláknových svazků prof. MUDr. Pavel Kučera, Ph.D., Katedra přírodovědných oborů FBMI ČVUT

Ing. Marie Pospíšilová, CSc., Katedra přírodovědných oborů FBMI ČVUT

N. Lange PhD., prof. P. Jichlinski

Hmotnostní spektrometrie pro analýzu dechu v klinické diagnostice prof. Dr. Patrik Španěl, Katedra přírodovědných oborů FBMI ČVUT Mgr. Kristýna Sovová
Počítačová a experimentální analýza vlastností páteře a spinálních komponent Ing. Martin Otáhal, Ph.D., Katedra přírodovědných oborů

Ing. Petr Kuboví, FTVS UK

Ing. Josef Šepitka, Ph.D., FS ČVUT

Interakce mezi aktinovými vlákny a mikrotubuly zprostředkovaná molekulárními motory RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D. Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
Pokročilé metody zpracování dlouhodobých mnohakanálových záznamů v neurovědách doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.
Ketolátky a laktát jako alternativní zdroj energie u hypoglykemických novorozenců Ing. Jan Hlúbik, Ph.D., ČVUT CIIRC prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D., 2. lékařská fakulta UK
Změny tělesného složení a elektrických veličin měřené metodou bioimpedance u těhotných pacientek s pregestačním diabetem Ing. Jan Hlúbik, Ph.D., ČVUT CIIRC prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D., 2. lékařská fakulta UK
Využití virtuální reality pro rehabilitaci doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc., katedra přírodovědných oborů MUDr. Michaela Tomanová, Ph.D.
Využití virtuální reality pro aktivizaci seniorů doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc., katedra přírodovědných oborů doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Zlepšení vlastností implantátů pomocí dopovaných biomateriálů a hybridní depozice doc. Ing. Petr Písařík, Ph.D. Ing. Jan Mikšovský, Ph.D.
Ing. Jan Remsa, Ph.D.
Bioaktivní nanovrstvy pro pokrytí implantátů Ing. Tomáš Kocourek, Ph.D.  
Kombinace sensorů elektrochemických na bázi porézních nanodiamantů a sensorů s elektroakustickou vlnou Dr. Vincent Mortet, Ph.D.  
Experimentální analýza fyzikální odezvy buněk na vnější stimuly Ing. Martin Otáhal, Ph.D. prof. Matěj Daniel, Ph.D.
Fluorescence fotosenzitizérů pro detekci buněčného kyslíku doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc. Ing. Petr Brůža, Ph.D.
Scintilační detektory pro UHDR radioterapii doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc. Ing. Petr Brůža, Ph.D.
Popis vnímání prostoru, modely a technologie prof. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D.  
Časově rozlišená luminiscenční spektroskopie rychlých scintilátorů doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc. Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
Mikroskopie buněk v měkké rentgenové oblasti spektra prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc. Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
Vývoj nových scintilátorů pro medicínské zobrazování doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc. Ing. Petr Brůža, Ph.D.
Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
Opticko -vláknový sensor na měření frekvence řasinek dýchacího epitelu doc. Ing. Marie Pospíšilová  
Studium emisních spekter nativních biofluoroforů buněk s cílem rozpoznání zdravých a nádorových buněk realizovaného vláknového senzoru doc. Ing. Marie Pospíšilová  
Back to Top