Vypsaná témata disertačních prací - Katedra přírodovědných oborů

Název Školitel Školitel-specialista
4D scintilační dosimetrie s vysokým rozlišením pro stereotaktickou radiační terapii doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc., katedra přírodovědných oborů Ing. Petr Brůža, Ph.D., Thayer School of Engineering, Hanover, USA
Molekulární biomarkery pro pre-klinické zobrazování luminiscence buzené Čerenkovovým či Rtg zářením doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc., katedra přírodovědných oborů Ing. Petr Brůža, Ph.D., Thayer School of Engineering, Hanover, USA
Selektivní vazba biomolekul na nanočástice kovu RNDr. Stefan Vajda, CSc. Dr. habil doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc., katedra přírodovědných oborů

Příprava, optoimalizace a testování specifických nanovlákenných nanobiosensorů pro ultrasensitivní detekci virů a bakterií
doc. Ing. Marie Pospíšilová, CSc., katedra přírodovědných oborů prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
Nanovlákna funkcionalizovaná nanodiamanty pro evokaci apoptózy rakovinných buněk prostaty doc. Ing. Marie Pospíšilová, CSc., katedra přírodovědných oborů prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
Endoskopické hodnocení pohybu řasinek respiračního epitelu pomocí laserové reflektometrie prof. MUDr. Pavel Kučera, Ph.D., Katedra přírodovědných oborů FBMI ČVUT doc. Ing. Marie Pospíšilová, CSc., Katedra přírodovědných oborů FBMI ČVUT
Selektivní fototerapie rakovinových buněk při cystoskopii s využitím optických vláknových svazků prof. MUDr. Pavel Kučera, Ph.D., Katedra přírodovědných oborů FBMI ČVUT

Ing. Marie Pospíšilová, CSc., Katedra přírodovědných oborů FBMI ČVUT

N. Lange PhD., prof. P. Jichlinski

Hmotnostní spektrometrie pro analýzu dechu v klinické diagnostice prof. Dr. Patrik Španěl, Katedra přírodovědných oborů FBMI ČVUT Mgr. Kristýna Sovová
Hodnocení svalové spasticity na základě analýz dynamických parametrů pohybu doc. Ing. Patrik Kutílek, Ph.D., Katedra přírodovědných oborů prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
Metody měření a identifikace pro popis kinematiky svalových skupin doc. Ing. Patrik Kutílek, Ph.D., Katedra přírodovědných oborů as. MUDr. Rudolf Černý, CSc.
Vývoj metody pro měření polohy nitrooční čočky MUDr. Jiří Cendelín, CSc., Katedra přírodovědných oborů  
Počítačová a experimentální analýza vlastností páteře a spinálních komponent Ing. Martin Otáhal, Ph.D., Katedra přírodovědných oborů

Ing. Petr Kuboví, FTVS UK

Ing. Josef Šepitka, Ph.D., FS ČVUT

Interakce nanočástic s biologickými membránami Ing. Dalibor Pánek, Ph.D., Katedra přírodovědných oborů Mgr. Radek Macháň, Ph.D.
Interakce mezi aktinovými vlákny a mikrotubuly zprostředkovaná molekulárními motory RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D. Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
Vývoj biosenzoru na bázi diamantu Dr. Vincent Mortet  
Metody hodnocení pohybových dat těla v distanční medicíně doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D. Mgr. Simona Hájková, Ph.D.
Metody měření a hodnocení léčby kloubních patologií využitím perspektivních kinematických parametrů pohybu doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D. doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
Metody a systém pro hodnocení fyzického a psychického stavu personálu doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D. mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D., Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
Metody pro hodnocení bezkontaktního záznamu pohybu a určení zdravotního stavu pacientů na lůžku doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D. doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Nové algoritmy pro analýzu změn morfologie vln EKG doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. Ing. Václav Křemen, Ph.D., Peter Noseworthy, MD, Ph.D.
Pokročilé metody zpracování heterogenních multidimenzionálních dat v elektrofyziologii doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA
Systémy pro podporu rozhodování v lékařských úlohách doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA
Pokročilé metody zpracování dlouhodobých mnohakanálových záznamů v neurovědách doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.
Hranové barevné filtry v léčení očních postižení prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc. MUDr. Anna Zobanová
Ketolátky a laktát jako alternativní zdroj energie u hypoglykemických novorozenců Ing. Jan Hlúbik, Ph.D., ČVUT CIIRC prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D., 2. lékařská fakulta UK
Změny tělesného složení a elektrických veličin měřené metodou bioimpedance u těhotných pacientek s pregestačním diabetem Ing. Jan Hlúbik, Ph.D., ČVUT CIIRC prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D., 2. lékařská fakulta UK
Aplikace chytré endoprotézy kyčelního kloubu pro monitorování vnitřního prostředí těla a stavu endoprotézy doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D., Katedra přírodovědných oborů FBMI ČVUT Ing. Zdeněk Čejka, ProSpon spol.s r.o.
Metody hodnocení polysomnografických vyšetření během spánku v predikci Alzheimerovy nemoci doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D., Katedra přírodovědných oborů FBMI ČVUT PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D., NUDZ
Faktory ovlivňující intraokulární korekci astigmatismu doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., FEBO, MBA
Využití virtuální reality pro rehabilitaci doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc., katedra přírodovědných oborů MUDr. Michaela Tomanová, Ph.D.
Využití virtuální reality pro aktivizaci seniorů doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc., katedra přírodovědných oborů doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Využití percepčního učení v oftalmogii a optometrii doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Metody zpracování a archivace kinematických a fyziologických dat v distantčním monitoringu fyzického a psychického stavu osob Ing. et Ing. Hejda, Ph.D. Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D. (NUDZ)
doc. Mgr. Zdeněk Svoboda Ph.D. (FTK UP)
doc. Ing. Patrik Kutílek, Ph.D.
Back to Top