Disertační práce - program Ochrana obyvatelstva

Tato www stránka obsahuje zveřejněné teze disertačních prací, kvalifikační práce - disertační práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby a to podle §47b zákona o vysokých školách v platném znění.

Po úspěšném vykonání obhajoby je jeden výtisk disertační práce uložen v knihovně FBMI pouze pro prezenční zapůjčení ve studovně knihovny.

Jedná se o disertační práce studentů ČVUT v Praze – Fakulty biomedicínského inženýrství v rámci následujícího doktorského studijního programu:

Kód studijního programu
(STUD
Prog)
Název studijního
programu
Kód studijního oboru
(KKOV)
Název studijního
oboru
Doba
studia
Forma
studia
Platnost
akreditace do
P2825 Ochrana obyvatelstva 2804V004 Civilní nouzová připravenost 4 P, K 31. 12. 2024

Jakékoli využití zveřejněných disertačních prací podléhá zákonu č. 121/2000 Sb., zákonu o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským  a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění včetně povinnosti citovat použité disertační práce.

Za informační obsah této stránky odpovídá:
 

Jméno a příjmení Téma disertační práce Teze Disertační práce Posudky oponentů Záznam o průběhu obhajoby včetně výsledku obhajoby Termín obhajoby
Ing. Josef Bernátek Kybernetická bezpečnost v kritických  informačních infrrastrukturách teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 24. 9. 2020
PhDr. Václav Adámek Změny v bezpečnostních doktrínách USA a Ruské federace v I. dekádě 21. století teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 17. 12. 2021
Mgr. Petr Šlechta Bezpečnost přepravy poštovních zásilek teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 17. 12. 2021
Mgr. Pavel Böhm Specifikace evakuace osob z anesteziologicko-resuscitačních oddělení teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 6. 4. 2022
Mgr. Jan Měřička Informační válka na Ukrajině 2013-2020 teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 6. 4. 2022
Ing. Martin Staněk Možnosti modelace rozptylu a šíření těžkého plynu v rámci chemických havárií teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 10. 11. 2022
MUDr. Barbora Drnková Faktory ovlivňující vznik a průběh epidemií a pandemií v současném světě teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 28. 6. 2023
Mgr. Dita Hamouzová Význam telerehabilitace v období krizových situací teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 13. 10. 2023
Ing. Roman Říha Vliv profese vykonávané v rámci Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR na partnerské vztahy teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 23. 1. 2024
Ing. Martina Caithamlová Nouzové zásobování obyvatelstva a infrastruktury pitnou vodou v krizových situacích teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 4. 4. 2024
MUDr. Tomáš Heřman Nové trendy zabezpečení emergency systémů nemocnic Středočeského kraje teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 29. 4. 2024
MUDr. Daniela Obitková Performance of Different Types of Air Filtres in Infectious Agents Interception teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 29. 4. 2024
Back to Top