Disertační práce - program Biomedicínská a klinická technika

Tato www stránka obsahuje zveřejněné teze disertačních prací, kvalifikační práce - disertační práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby a to podle §47b zákona o vysokých školách v platném znění.

Po úspěšném vykonání obhajoby je jeden výtisk disertační práce uložen v knihovně FBMI pouze pro prezenční zapůjčení ve studovně knihovny.

Jedná se o disertační práce studentů ČVUT v Praze – Fakulty biomedicínského inženýrství v rámci následujícího doktorského studijního programu:

Kód studijního programu
(STUD
Prog)
Název studijního
programu
Kód studijního oboru
(KKOV)
Název studijního
oboru
Doba
studia
Forma
studia
Platnost
akreditace do
 P3921  Biomedicínská a klinická technika 3901V031 Biomedicínská a klinická technika 4 P,K 31. 12. 2024
 P3921  Biomedical and Clinical Technology 3901V031 Biomedical and Clinical Technology 4 P,K,A 31. 12. 2024

 

Jakékoli využití zveřejněných disertačních prací podléhá zákonu č. 121/2000 Sb., zákonu o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským  a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění včetně povinnosti citovat použité disertační práce.

Za informační obsah této stránky odpovídá:
 

Jméno a příjmení Téma disertační práce Teze Disertační práce Posudky oponentů Záznam o průběhu obhajoby včetně výsledku obhajoby Termín obhajoby
Ing. Michel Kana Mathematical Models of Cardiovascular Control by the Autonomic Nervous Nervous System teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 3. 2. 2011
Ing. Richard Grünes Studium elektrofyziologických vlastností mozkové tkáně při umělé plicní ventilaci teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek č. 3
záznam 25. 1. 2012
Ing. Vladimíra Petráková Interactions of Nitrogen–Vacancy Centers with Charged Surfaces of Functionalized Nanodiamond Particles for the Detection of Cellular Processes teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek č. 3
záznam 29. 3. 2013
MUDr.
Maroš
Hrubina
Klinická a biomechanická analýza specifických komplikací osteosyntézy metodou skluzného šroubu teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 13. 5. 2014
Ing.
Ilya
Ivlev
The System of Selection of Equipment for Biomedical Application teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 13. 5. 2014
Mgr.
Radim
Krupička
Měření a analýza pohybu ruky
u parkinsoniků
teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 13. 5. 2014
Ing. František Krejčí X-Ray Phase Contrast Imaging with Hybrid Semiconductor Pixel Detectors  teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 28. 5. 2014
Ing. Petr Brůža Pulsed Plasma Soft X-Ray Source in Biomedical Research teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 28. 5. 2014
MUDr. Michaela Tomanová Objektivizace hodnocení rehabilitačního procesu teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 3. 9. 2015
Ing. Jakub Ráfl Optimalizace umělé plicní ventilace: Podpora spontánního dýchání při vysokofrekvenční oscilační ventilaci teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 15.12.2015
Ing. Ivana Kubátová Využití hodnotového inženýrství a multikriteriálního rozhodování při hodnocení zdravotnické techniky teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 15.12.2015
Ing. Václav Petrák Biomimetic devices using artificial cell membranes constructed on nanodiamond thin films as a tool for monitoring of membrane processes teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 18.1.2016
Ing. Mgr. Martina Nováková Využití nanočástic pro radiofrekvenční ablaci a hypertermii v onkologických aplikacích teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 18.1.2016
Ing. Petr Kudrna Měření dechových objemů při vysokofrekvenční tryskové ventilaci nezralých novorozenců teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 18.2.2016
Ing. Petr Hošek Mathematical Modelling of the Mechanisms of Phytohormone Concentration Regulation teze disertační práce

posudek č. 1 posudek č. 2 posudek č. 3

záznam 7.6.2016
Ing. Petr Písařík Dopace diamantu podobného uhlíku pro použití v medicíně teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 26.9.2016
Ing. Jan Mikšovský Studium laserem připravovaných tenkých vrstev pro biomedicínu teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 26.9.2016
Ing. Markéta Koplová Vybrané fyzikální a biologické vlastnosti biokompatibilních materiálů pro implantáty teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 12.1.2017
Mgr. Veronika Vymětalová Závislost biokompatibility tenkých vrstev TiO2 a dopovaných DLC na jejich fyzikálně-chemických paramatrech teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 12.1.2017
Ing. Roman Melecký Research, development and use of the method of postural somatooscilography (PSOG) in postural disorders diagnostics teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 24.5.2017
Ing. Michal Gulka Bio-molecular sensors for molecular diagnostic in nanomedicine based on color centres in diamond teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 24.5.2017
Ing. Yulia Efremova Interakce ionizujícího a neionizujícího záření teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 9.6.2017
MUDr. Jiří Šrámek Alanýza fixačních prvků ke stabilizaci páteře teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 9.6.2017
MUDr. Tomáš Nedělka Rekurentní analýza variability srdeční frekvence v časné diagnostice diabetické autonomní neuropatie teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 19.9.2017
Ing. Radim Kliment Optimalizace rozložení datových toků a výpočetních procesů v topologii bezdrátové senzorové sítě při extrakci příznaků fyziologického stavu probandů teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam 19.9.2017
Ing. Jakub Schlenker Analýza variability srdeční frekvence pomocí rekurentní analýzy a její možné uplatnění v klinické praxi teze disertační práce

posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele

záznam 14.12.2017
Ing. Jan Hejda Univerzální metodika a systém vyhodnocování okamžité polohy hlavy a ramen teze disertační práce

posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele

záznam 14.12.2017
Mgr. Jana Urzová Studium teplotních charakteristik tkání teze disertační práce

posudek č. 1
posudek č. 2 posudek školitele

záznam 28.6.2018
Ing. Marie Krečmarová Design and Realization of the Principle of Label Free Detection of DNA Molecules Using NV Centre Quantum Electron Transitions in Diamond Nanosensor teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2 posudek školitele
záznam 28.6.2018
Mgr. Elena Deutsch Noninvasive Localization of the Focus of Ectopic Ventricular Activation teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2 posudek školitele
záznam 15.1.2019
Mgr. Ksenia Sedova Electrocardiographic Manifestation of Cardiac Repolarization Dispersion teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2 posudek školitele
záznam 15.1.2019
Ing. Jana Hudzietzová Hodnocení radiační zátěže rukou personálu při vybraných manipulacích s radionuklidy na základě měření a Monte Carlo simulací teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2 posudek školitele
záznam 27.6.2019
Ing. Gleb Donin Metody hodnocení efektivity nákupů zdravotnické techniky teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2 posudek školitele
záznam 27.6.2019
Ing. Václava Piorecká 3D mapování elektrické aktivity mozku teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2 posudek školitele
záznam 27.6.2019
Ing. Jan Dudák Energy sensitive X-ray radography and tomography  optimized for small animal imaging teze disertační práce

posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele

záznam 9.9.2020
Ing. Lukáš Opálka Online mapování sekundární radiace v průběhu  hadronové terapie teze disertační práce

posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele

záznam 9.9.2020
Mgr. Svitlana Strunina Extracorporeal circulatory support in the  therapy of cardiac arrest and cardiogenic shock teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
posudek školitele specialisty
záznam 10.9.2020
Ing. Šárka Salačová Nitrogen sofr X-ray source for imaging of  biological objects teze disertační práce

posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele

záznam 10.9.2020
Mgr. Markéta Žáková Parametry oka a jejich vliv na zrakovou ostrost po 
operaci katarakty
teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 27.10. 2020
Ing. Ondřej Klempíř Analysis of neural activity in the human basal 
ganglia: from micro to macro
teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 27.10. 2020
Ing. Jana Štěpanovská Dynamická kultivace buněk na titanových matricích teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 27.10. 2020
Ing. Marek Piorecký Analýza dat simultánního nahrávání EEG a  fMRI teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 10.12.2020
Ing. Petr Volf Analýza očních pohybů a pohybů hlavy při excentrické rotaci člověka teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 19.5.2021
Mgr. Slávka Neťuková Metodika hodnocení rizika pádu pomocí kvantitativní analýzy signálů teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 19. 5. 2021
Ing. Jakub Zajíc Development od Active Part od Optical Fiber Biosensor Using Genetically Modified Organisms teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 13.9.2021
MUDr. Martin Müller Vliv aplikace tekutin na obraz elektrické impedanční tomografie při umělé plicní ventilaci teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 25.11.2021
Ing. Tomáš Parkman Laboratory water-window microscope based on Z-pinching capillary discharge source for biological imaging teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 25.11.2021
Ing. Ondřej Gajdoš Model pro zhodnocení efektivity domácí umělé plicní ventilace teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 31.3.2022
MUDr. Aleš Rára Příspěvek elektrické impedanční tomografie ke zhodnocení významu evakuace pleurálního výpotku teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam  6.4.2022
MUDr. Michal Soták, DESA Percuateneous electrical phrenic nerve stimulation (PEPNS) system in patients on mechanical ventilation teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
záznam  6.4.2022
Ing. Jan Matějka Vliv středního tlaku vysokofrekvenční oscilační ventilace na oxygenaci a srdeční výdej teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 31.5.2022
Ing. Vojtěch Kamenský Diagnostické přístroje v kardiologii teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 28.2.2023
MUDr. Markéta Janatová Hodnocení efektu terapie s využitím vyvíjeného interaktivního systému pro trénink stability teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 19. 5. 2023
Ing. Tomáš Veselý Výběr vhodných metod odhadu energetického výdeje za pomoci bezdrátových senzorových sítí teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 19. 5. 2023
Ing. Leoš Tejkl Optimalizace automatického řízení oxygenace u nezralých novorozenců teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 19.6.2023
Ing. Václav Ort Využití elektrické impedanční tomografie pro měření dynamické hyperinflace plic při vysokofrekvenční oscilační ventilac teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 19.6.2023
Ing. Kristýna Koldová Možnosti využití elektrické impedanční tomografie k monitoraci plic při kapnoperitoneu teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 19.6.2023
Ing. Tomáš Pokorný Microwave stroke detection and classification using machine learning algorithms and realistic models of the human head teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam  20.6.2023
Ing. Václav Čejka Měření a analýza motorických evokovaných potenciálů u dystonických syndromů teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 20.6.2023
MUDr. Lenka Horáková, DESAIC Specifics of medical equipment during field breathing experiments teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 19.6.2024
Ing. Petr Braťka Zařízení pro přípravu personalizovaných krytů ran a
ověření bezpečnosti a účinnosti
teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 19.6.2024
Ing. Michaela Rabochová Studium interakcí kovových nanočástic a
mikrobiologických objektů prostřednictvím pokročilých mikroskopických
metod
teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 19.6.2024
Ing. Josef Souček Magnetic fields imaging in biological systems with nanometric resolution teze disertační práce posudek č. 1
posudek č. 2
posudek školitele
záznam 25.6.2024
Back to Top