Pokyny před odjezdem

Pokyny před výjezdem:

 1. Všichni přihlášení studenti prošli výběrovým řízením a museli prokázat dostatečnou úroveň svých jazykových znalostí. Je-li student vybrán a úspěšně absolvuje jazykový test, dále postupuje do dalšího kola výběrové řízení (dle Pravidel pro obsazovaní míst na FBMI) k ústnímu pohovoru (pouze v případě studia v anglickém nebo německém jazyce), kde bude stanovena Vaše úroveň daného jazyka. Další podrobností ohledně testů nejdete na stránce Odboru zahraničních vztahů ČVUT.

 2. Vyplněnou Přihlášku studenta (ze stránek partnerské školy, nebo v případě, že ji nemůžete vytisknout použijete formulář ČVUT) a Learning Agreement (studijní plán) spolu se Srovnávacím archem (s podpisem garanta oboru) odevzdáte na Zahraniční oddělení FBMI fakultní koordinátorce programu Erasmus+ pí Kulhánkové, jež zajistí jejich schválení proděkanem pro studium a pedagogickou činnost. Do obou formulářů se vyplňují tytéž předměty; ve srovnávacím archu je třeba povinné předměty vybrané z nabídky zahraniční univerzity spárovat s předměty vyučovanými na FBMI na základě jejich obsahové podobnosti, která by měla být pokud možno co největší, nicméně není nutná úplná shoda.

 3. LA – Learning Agreement

  • smlouva o studiu, zde se student upisuje k tomu, co bude v průběhu studia v zahraničí studovat.
  • při přípravě svého LA postupujte podle tohoto metodického pokynu. Pro vyplnění využijte pro názvy oborů oficiální seznam kódů oborů ISCED.
  • LA je třeba dát podepsat fakultnímu koordinátorovi , na zahraniční univerzitě koordinátorovi (i v případě, že se jedná o rektorátní smlouvu). Formulář ke stažení zde (do 2020/2021, dále jen online)
  • LA je závazný, ale mohou na místě pak být provedeny změny, tzv. LA changes v části “During mobility” a nahrát opět do karty mobility.cvut.cz. Období studia uvedené v LA se musí shodovat s obdobím ve Vaší Účastnické smlouvě.
  • OLA – Online Learning Agreement (od 2021/22)
  • pro všechny výjezdy na akademický rok 2021/22 a dále je nutné vyplniňovat LA již jen online
  • spravovat LA lze přes portál https://learning-agreement.eu/, kam se přihlásíte přes svou ČVUT identitu (např. novakja4@fd.cvut.cz). POKYNY A NÁVOD NA VYPLNĚNÍ OLA.
  • pro schválení OLA kontaktujte svého fakultního koordinátora emailem s žádostí o schválení v systému.
  • schválený OLA prosím nahrajte do karty mobility.cvut.cz
 4. Podmínky pro schválení Learning Agreement a srovnávacího archu:
  1. celkový součet ECTS kreditů za zapsané předměty v jednom semestru musí být alespoň 20 (ECTS - European Credit Transfer System - je jednotka používaná v celé EU);
  2. na srovnávacím archu musí být podpis garanta oboru, s tím, že souhlasí, aby dané předměty byly uznané po Vašem příjezdu
  3. můžete si nechat uznat i cizí jazyk
 5. Upozornění!!! Všechny dokumenty je nutné odevzdat na Zahraniční oddělení FBMI s dodatečným předstihem než je deadline dané partnerské školy. I skenované dokumenty (Learning agrement dané školy, formulář EU Learnign agreement) musí být potvrzeny fakultním koordinátorem a proděkanem pro studium a pedagogickou činnost.

Podmínky pro schválení možnosti vypracovat bakalářskou / diplomovou práci v zahraničí:

Student může na zahraniční partnerské univerzitě vypracovat závěrečnou práci.

 • Student musí mít na FBMI závěrečnou práci zadánu a musí mít svého vedoucího, s kterým před výjezdem konzultuje formu vypracování práce na zahraniční univerzitě, na níž je potřeba si tuto možnost předem dohodnout a mít domluveného vedoucího BP nebo DP v zahraničí. Není možné to řešit až po příjezdu na zahraniční univerzitu.
 • předmět Bakalářská / Diplomová práce musí být zapsán v KOSu (zápočet po návratu zapíše vedoucí práce)
 • zapisuje-li student předmět Bakalářská / Diplomová práce ("Bachelor Thesis" / "Diploma Thesis") do formuláře Learning Agreement i do Srovnávacího archu, nemusí v nich být zapsány již žádné další předměty. V tomto případě je však nutné připojit další samostatnou přílohu (na zvláštním listu papíru), na níž je třeba uvést: Název a anotaci BP/DP v Čj a v AJ; kde bude uvedeno jméno a příjmení vedoucího práce, jeho katedru a kontakt.

POZOR: Před odjezdem je student povinen se v KOSU (případně mimo termín zápisu dojít na Studijním oddělení) zapsat do semestru, v němž vyjíždí.

 1. Kontakt s přijímající univerzitou (vystavení Letter of Acceptance, ubytování, příjezd apod.)
 2. Pojištění
 3. Účastnická smlouva (finanční dohoda) a její případné změny

Po příjezdu na zahraniční univerzitu:

Informace Odboru zahraničních vztahů ČVUT

Potvrzení počátku pobytu

Ihned po příjezdu vyplňte formulář Potvrzení začátku pobytu  a nechte potvrdit na hostitelské univerzitě datum Vašeho nástupu, které musí souhlasit s datem počátku studijního pobytu uvedeným ve Vaší účastnické smlouvě.

O případnou změnu v Learning Agreement musí student požádat neprodleně. Tzv. Opravný Learning Agreement (od 2021/2022 bude provedeno online v aplikaci https://learning-agreement.eu/ a odesláno ke schválení fakultou a partnerskou školou) spolu s upraveným Srovnávacím archem (podle změn v LA) pošle pí.Kulhánkové, která jej předloží ke schválení panu proděkanovi pro studium a pedagogickou činnost.

Confirmation of study period (potvrzení o délce pobytu): student vyplní a nechá si potvrdit zahraniční univerzitou před návratem do ČR.

Transcript of Records (ToR - potvrzení o absolvování předmětů) by měla zahraniční univerzita vyhotovit před návratem studenta do ČR. Nebude-li zahraniční univerzita schopna vystavit Transcript of Records do 14 dní po ukončení pobytu, je nezbytné o tom neprodleně informovat Zahraniční oddělení FBMI a Odbor zahraničních vztahů ČVUT.

ToR po návratu se musí shodovat s předměty zapsanými v LA a to ÚPLNĚ PŘESNĚ.

Po návratu do ČR:

Informace Odboru zahraničních vztahů ČVUT

Uznávání absolvovaných předmětů:

 • Student vyplní Žádost o uznání předmětů ze zahraničního studia a odevzdá ji pí. Kulhánkové společně s Transcript of Records. Student si do žádosti sám vyplní kredity i hodnocení (přepíše z transcriptu). Rozhodnutí o uznání předmětů činí proděkan pro studium.
 • Jestliže student absolvuje zkoušky jen za předměty, jejichž celkový součet kreditů je nižší než 20, vrací poměrnou část stipendia.
 • V případě předčasného návratu (z důvodu nemoci apod.) je student povinen okamžitě kontaktovat Odbor zahraničních vztahů ČVUT.

Koho mám kontaktovat, když potřebuji poradit?

 1. dotazy týkající se výběru konkrétní univerzity a průběhem výběrového řízení nebo administrativy spojené s výjezdem směřujte na fakultní koordinátorku programu Erasmus na FBMI pí Lucii Kulhánkovou (zahraniční oddělení FBMI, telefon 224 358 493)
 2. dotazy týkající se výjezdů přes RČVUT a finanční dohody podepisované na úrovni Rektorátu ČVUT směřujte na Rektorát ČVUT, Odbor zahraničních vztahů ČVUT, telefon: 224353492.
Back to Top