Přehled vybraných aktuálních výzev + termíny (ke dni 20.12.2023)

MŠMT PROGRAM INTER-EXCELLENCE II, INTER-ACTION-LUAIZ24

Tato veřejná soutěž byla zrušena z důvodu nepředvídatelné změny okolností zapříčiněná situací u bilaterálního partnera výběru po útocích na Stát Izrael dne 7. 10. 2023, nedovolující řádné dokončení výběru projektů na partnerské straně v původně stanoveném termínu.  

MŠMT současně upozorňuje na nově vyhlášenou VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUAIZ24 (bilaterální projekty ČR-STÁT IZRAEL) (Kód IS VAVAI SMSM2024LU003), která byla vyhlášena dne 8. listopadu 2023. Návrhy projektů zpracovávané uchazečem v soutěži LUAIZ24 v informačním systému programu I-E II (dále jen „systém ISIX“) zůstávají v systému uloženy; návrhy projektů je možno zpracovat a podat v nově vyhlášené veřejné soutěži.

Záměrem LUAIZ24 je výběr společných výzkumných projektů aplikovaného výzkumu, a to se zaměřením na následující oblasti/podoblasti: 

  1. Zdraví a lékařství – návrh a vývoj léčiv; 
  2. Udržitelnost a ochrana životního prostředí – klimatická změna, čistá energie, výzkum pouště, voda;
  3. Datová věda – aplikace umělé inteligence. 

Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3 roky.

Doložení záměru spolupráce mezi českým uchazečem a jeho izraelským partnerem na řešení výzkumného projektu bude ze strany uchazeče doloženo přílohou návrhu projektu „Letter of Intent“.

Souborem všech relevantních informací pro zpracování a podání návrhu projektu do LUAIZ24 je ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle § 19 zákona č. 130/2002 Sb. předložená níže. Návrhy projektů budou zpracovány v Informačním systému programu INTER-EXCELLENCE (dále jen „systém ISIX“) a podány způsobem stanoveným v Zadávací dokumentaci.

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 9. listopadu 2023 a končí dne 15. ledna 2024. Hodnotící lhůta potrvá od 16. ledna 2024 do 28. června 2024. Výsledky LUAIZ24 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

Bližší informace a zadávací dokumentace: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-v-programu-inter-excellence-ii-11

 

MŠMT – VEŘEJNÁ SOUTĚŽ V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-COST – LUC24

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, poskytovatel účelové podpory v Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II, schváleném Usnesením vlády ČR ze dne 19. dubna 2021 č.; podle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) vyhlašuje dne 13. 12. 2023 –

VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUC24 (kód IS VaVaI-VES SMSM2024LU004; dále jen „LUC24“ v programu I-E II, podprogramu INTER-COST

Záměrem LUC24 je výběr výzkumných projektů navázaných na akce COST mezinárodního programu COST, a to v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědních oblastí. Doba řešení podpořených projektů musí být minimálně 20 měsíců a nesmí zároveň přesáhnout dobu trvání příslušné akce COST. Projekty lze řešit maximálně do 31. 12. 2027.

Souborem všech relevantních informací pro zpracování a podání návrhu projektu do LUC24 je ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle § 19 zákona č. 130/2002 Sb. předložená níže. Návrhy projektů budou zpracovány v Informačním systému programu INTER-EXCELLENCE (dále jen „systém ISIX“) a podány způsobem stanoveným v Zadávací dokumentaci.
Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 14. prosince 2023 a končí dne 2. února 2024. Hodnotící lhůta potrvá od 3. února 2024 do 31. července 2024. Výsledky LUC24 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

Bližší informace a zadávací dokumentace: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-v-programu-inter-excellence-ii-12
 

Back to Top