Přehled vybraných aktuálních výzev + termíny (ke dni 13.09.2023)

MPO - Aplikace – Speciální výzva OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu 15. srpna 2023 vyhlásilo aktivitu Aplikace – Speciální výzva z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Výzva je určená pro navazující projekty z OP PIK, kterým bylo umožněno tzv. fázování. Těmto projektům bylo umožněno realizovat projekt v rámci OP PIK a následně druhou část projektu realizovat v rámci OP TAK, avšak za podmínky ukončení první části projektu v OP PIK oponentním řízením se známkou „V – vynikající výsledky mezinárodního významu“ nebo „U – uspěl dle zadání, cíle projektu byly splněny“.

Datum vyhlášení Výzvy: 15. srpna 2023

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. srpna 2023; 10:00:00  

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 31. října 2023; 10:00:00  

Plánovaná alokace Výzvy: 250 mil. Kč  

V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů může Řídící orgán OP TAK alokaci na tuto Výzvu adekvátně navýšit. V případě nedostatečné alokace je rozhodující datum podání žádosti o podporu.

Cíl politiky 1. Konkurenceschopnější a inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace a regionálního propojení IKT 

Priorita 1. Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace 

Specifický cíl 1.1 Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií
Cílem Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Specifická pozornost bude věnována výzkumu v oblasti průmyslových výzev a klíčových technologií (KETs), které mají značný potenciál pro urychlení modernizace firemní základny i pro vznik nových aplikačních oblastí a průmyslových odvětví. Aktivity Výzvy mají přímou vazbu na strategický cíl Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2021 - 2027 „A. Zvýšení inovační výkonnosti firem“, konkrétně specifické cíle „A.1 Posílení inovační výkonnosti stávajících firem a reakce na průmyslovou transformaci, technologické a společenské změny“ a „A.3 Zlepšení fungování inovačních ekosystémů na národní i regionální úrovni“ a také strategický cíl „C. Zvýšení dostupnosti kvalifikovaných lidí pro VaVaI“, specifický cíl „C.3 Zvýšení potenciálu a motivace pracovníků ve výzkumných organizacích“.

Podrobné informace a zadávací dokumentace: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/aplikace/aplikace-_-specialni-vyzva-op-tak--276207/

 

MŠMT INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAM INTER-ACTION – LUAIZ24 (BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR - STÁT IZRAEL)

MŠMT vyhlašuje dne 11. září 2023 VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH ,bilaterální projekty Česká republika – Stát Izrael, (kód IS VaVaI-VES SMSM2024LU001; dále jen „LUAIZ24“) v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION.

Vyhlášení veřejné soutěže 11. 9. 2023 

Počátek soutěžní lhůty 11. 9. 2023 

Konec soutěžní lhůty (uzávěrka přijímání návrhů projektů) 15. 11. 2023 23:59.59 

Počátek hodnotící lhůty  16. 11. 2023 

Konec hodnotící lhůty (vyhlášení výsledků) 29. 5. 2024

Na tuto veřejnou soutěž je na celou dobu řešení alokováno celkem 22,5 mil. Kč. Maximální výše účelové podpory na jeden projekt na celou dobu jeho řešení (tj. po dobu 3 let) je stanovena ve výši 2,5 mil Kč.

Uchazečem ve veřejné soutěži LUAIZ24 může být výzkumná organizace. Uchazeč si ke spolupráci na společném projektu volí bilaterálního partnera; izraelský partner společného projektu musí do konce soutěžní lhůty stanovené izraelským poskytovatelem podat návrh projektu svému poskytovateli.  

Záměrem LUAIZ24 je výběr společných výzkumných projektů aplikovaného výzkumu, a to se zaměřením na následující oblasti/podoblasti: 

  1. Zdraví a lékařství – návrh a vývoj léčiv; 
  2. Udržitelnost a ochrana životního prostředí – klimatická změna, čistá energie, výzkum pouště, voda; 3. Datová věda – aplikace umělé inteligence. 

Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3 roky.

Doložení záměru spolupráce mezi českým uchazečem a jeho izraelským partnerem na řešení výzkumného projektu bude ze strany uchazeče doloženo přílohou návrhu projektu „Letter of Intent“.

Podrobné informace a zadávací dokumentace: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-v-programu-inter-excellence-ii-9

 

TAČR - Program THÉTA 2, první veřejná soutěž

Veřejná soutěž programu THÉTA 2 je zaměřena na naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

Datum vyhlášení: 13.09.2023

Uzávěrka příjmu návrhů projektů: 27.10.2023 16:30

Datum vyhlášení výsledků: 30.04.2024

Předpokládaný termín zahájení poskytování podpory projektů: 01.05.2024

Doba trvání projektu max. 90 měsíců.

Alokace: 900 mil Kč

Podprogram 1 - Výzkum ve veřejném zájmu (PP1) je zaměřen na témata zohledňující základní a provázané trendy v energetice, kterými jsou dekarbonizace, decentralizace, digitalizace a demokratizace, a to z pohledu veřejného zájmu. Budou rovněž akcentovat mezioborové technické oblasti, tj. interakce a propojení energetiky s ostatními sektory.

Podprogram 2 - Energetické technologie pro konkurenceschopnost (PP2) je zaměřen na přípravu technologií a řešení s rychlým uplatněním v praxi. Podpořené technologie a technologická řešení by měla přispívat k plnění klimaticko-energetických a environmentálních cílů ČR, především v krátkodobém a střednědobém horizontu. Podpora se bude soustředit do nových i tradičních oblastí, v nichž je výzkum a vývoj v ČR již na evropské a světové úrovni nebo může významně využívat konkurenční výhody.

Projekt aplikovaného výzkumu má definován cíl(e) projektu v souladu se specifickými cíli programu THÉTA 2 a způsob jejich naplnění. K naplnění stanovených cílů projektu se požaduje uplatnění konkrétních výsledků PV/EV specifikovaných zadávací dokumentací. Uchazečem o podporu mohou být výzkumné organizace nebo podnik. 

Podrobné informace a zadávací dokumentace: https://www.tacr.cz/soutez/program-theta-2/prvni-verejna-soutez-8/

 

TAČR - Water4All Call 2023

Výzva Water4All Call 2023: Aquatic Ecosystem Services je otevřena. Tato výzva je součástí portfolia výzev Evropského partnerství Water4All. Jedná se o druhou společnou mezinárodní výzvu v rámci tohoto Evropského partnerství. Hlavním cílem této výzvy je podpořit výzkumné a inovační projekty zaměřené na zlepšení bezpečnosti vodních zdrojů v dlouhodobém horizontu.

Termín pro příjem zkrácených návrhů projektů (tzv. pre-proposals) potrvá do 13. listopadu 2023, 15:00 SEČ

Cíle výzvy v originálním znění jsou následující:

  • Mapping, monitoring, and assessment for a better understanding of ecosystem services in a context of changes, from local to global change
  • Understanding and predicting multiple pressures (including anthropogenic pressures) – impact – response relationships in ecosystem services through advanced methods and techniques.
  • New tools and solutions for a better integration of ecosystem services into the management of water resources.

Podmínky pro uchazeče z České republiky vychází z programu Technologické agentury ČR (TA ČR) SIGMA (Dílčí cíl 4 – Mezinárodní spolupráce), ze kterého budou úspěšní čeští uchazeči financováni. Českými uchazeči mohou být výzkumné organizace i soukromé podniky.

Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 450 000 €. Maximální výše podpory na projekt je 150 000 €. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 80 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Seznam zemí, které jsou do výzvy zapojené:

Belgie (F.R.S-FNRS, FWO, FIO), Brazílie (CONFAP, CNPq), Česká republika (TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg), Francie (ANR), Irsko (EPA), Itálie (MUR), Izrael (MoE), Jihoafrická republika (WRC), Litva (LMT), Lotyšsko (LCS/VIAA), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Malta (MESD), Moldavsko (NARD), Nizozemsko (NWO), Norsko (RCN), Polsko (NCN), Portugalsko (FCT), Rakousko (FWF), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Španělsko (AEI, CDTI), Švédsko (FORMAS), Švýcarsko (SNSF), Turecko (TUBITAK), Velká Británie (EPSRC UKRI).

Podrobné informace a zadávací dokumentace: https://www.tacr.cz/soutez/water4all/call-2023-7/

 

Sledujte také fakultní web: https://www.fbmi.cvut.cz/cs/fakulta/aktuality-projektove-oddeleni


V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat
Lucie Zmeškalová, projektové oddělení ČVUT FBMI lucie.zmeskalova@fbmi.cvut.cz
 

Back to Top