Přehled vybraných aktuálních výzev + termíny (ke dni 11.04.2023).

MŠMT – Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

Harmonogram výzev OP JAK

Mezisektorová spolupráce
plánované vyhlášení výzvy: 07/2023
plánované ukončení příjmu žádostí: 11/2023
alokace: 1 750 000 000 Kč
typ výzvy: kolová
cílová skupina: Pracovníci výzkumných organizací, studenti VŠ, pracovníci aplikačního sektoru, výzkumní pracovníci v soukromém sektoru)
popis podporovaných aktivit: Podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou s důrazem na konkrétní společné výzkumné záměry, budoucí aplikovatelnost výsledků a budování dlouhodobého partnerství.

Podpora rozvoje excelence ve společenských a humanitních vědách 
plánované vyhlášení výzvy: 10/2023
plánované ukončení příjmu žádostí: 02/2024
alokace: max 1 500 000 000
typ výzvy: kolová
cílová skupina: Pracovníci výzkumných organizací, studenti VŠ
popis podporovaných aktivit: Podpora špičkových výzkumných záměrů řešících celospolečenské výzvy.

Výzkumné prostředí
plánované vyhlášení výzvy: 10/2023
plánované ukončení příjmu žádostí: 01/2024
alokace: 1 000 000 000 Kč
typ výzvy: kolová
cílová skupina: Pracovníci výzkumných organizací, techničtí a administrativní pracovníci
popis podporovaných aktivit: Podpora rozvoje institucionálního prostředí na úrovni výzkumných organizací, podpora zisku a udržení HR Award, vzniku a rozvoje administrativních kapacit, rozvoje nástrojů řízení lidských zdrojů a kariérního růstu, vytváření podmínek pro výchovu, získání, rozvoj a udržení kvalitních lidských zdrojů ve VaVaI, podpora institucionálního nastavení pro skloubení výzkumné práce a rodičovství / dlouhodobého ošetřování člena rodiny, propagace výsledků VaV výzkumných organizací.

ESF+ výzva pro VŠ 
plánované vyhlášení výzvy: 09/2023
plánované ukončení příjmu žádostí: 03/2024
alokace: 2 500 000 000
typ výzvy: kolová
cílová skupina: Akademičtí a neakademičtí pracovníci VŠ, studenti VŠ, zájemci o studium na VŠ, studenti se SP
popis podporovaných aktivit: Rozvoj kvality výuky na VŠ – podpora rozvoje nových metod výuky, nových studijních programů, rozvoje internacionalizace, kombinovaného studia, práce se zájemci o studium na VŠ, snižování studijní neúspěšnosti, aktivity řešící institucionální nastavení VŠ. Podpora studentů se SP – podpora školení akademických a neakademických pracovníků, sběr dat o bariérách, rozvoje činnosti vysokoškolských poradenských center, práce se studenty se SP, podpora mobilit studentů se SP, práce s mimořádně nadanými (i jejich vyhledávání).

ERDF výzva pro VŠ – kvalita
plánované vyhlášení výzvy: 09/2023
plánované ukončení příjmu žádostí: 03/2024
alokace: 9 800 000 000 Kč
typ výzvy: kolová
cílová skupina: Akademičtí a neakademičtí pracovníci VŠ, studenti VŠ, zájemci o studium na VŠ
popis podporovaných aktivit: Komplementární infrastruktura k výzvě ESF+ pro VŠ – část Rozvoj kvality výuky na VŠ – rekonstrukce, dobudování, pořizování moderních pomůcek a přístrojů.

ERDF výzva pro VŠ – SP
plánované vyhlášení výzvy: 09/2023
plánované ukončení příjmu žádostí: 03/2024
alokace: 1 000 000 000
typ výzvy: kolová
cílová skupina: Akademičtí a neakademičtí pracovníci VŠ, studenti VŠ, studenti se SP
popis podporovaných aktivit: Komplementární infrastruktura k výzvě ESF+ pro VŠ – část Podpora studentů se SP – rekonstrukce, vybavení, pomůcky, zpřístupnění prostor (výukových i nevýukových).

Odkaz: https://opjak.cz/harmonogram-vyzev/

Škola hrou – implementace inovovaného kurikula
plánované vyhlášení výzvy: 03/23 – zatím nevyhlášeno
plánované ukončení příjmu žádostí: 11/2023
alokace: 1 500 000 000
typ výzvy: kolová
podporované aktivity: Výzva podpoří školy při zavádění inovovaného kurikula do výukové praxe. Podporované aktivity: - spolupráce mezi školami při implementaci výstupů IPs OP VVV, podpora sdílení zkušeností, vznik doplňkových vzdělávacích materiálů (podpora 3 a 4. fáze revize RVP); - aktivity zavádějící inovace ve výuce a modernizace vyučovacích metod a forem vedoucích k rozvoji kritického a kreativního myšlení dětí, žáků a studentů a posílení formativního hodnocení; - podpora inovativních aktivit ve vzdělávání v návaznosti na kurikulární reformu, včetně podpory implementace inovovaného kurikula; - implementace inovovaných RVP do praxe – tvorba učebnic a ucelených vzdělávacích materiálů v souladu s inovovanými RVP (4. stupeň kurikulární reformy). - Povinná spolupráce s IPs realizovaným v rámci aktivity č. 4 výzvy IPs Vzdělávání OP JAK. 
Cílová skupina: Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci; vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé; děti, žáci a studenti VOŠ; rodiče dětí a žáků (případně zákonní zástupci), veřejnost; ostatní aktéři

Odkaz: https://opjak.cz/harmonogram-vyzev/
https://opjak.cz/vyzvy/

TA ČR TREND

Program TREND: Vyhlášení 10. veřejné soutěže, podprogram 1

Technologická agentura České vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 5. dubna 2023 desátou veřejnou soutěž v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 “Technologičtí lídři. Vyhlášení veřejné soutěže zveřejnila TA ČR v Obchodním věstníku a v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Předmětem desáté veřejné soutěže Programu TREND, PP1 je výběr návrhů projektů zaměřených na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Veřejná soutěž je vyhlášena v souladu s podmínkami Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe.

Soutěžní lhůta: začíná 6. 4. 2023 a končí 24. 5. 2023 
Vyhlášení výsledků: 30. 11. 2023 
Začátek realizace: nejdříve leden 2024 a nejpozději únor 2024 
Délka realizace: 12 – 30 měsíců

Maximální výše podpory na jeden projekt: 25 mil. Kč 
Maximální intenzita podpory na jeden projekt: 70 %

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí Informačního systému ISTA jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. 

MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH)

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo dne 15. března 2023 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra za účelem naplňování cílů Programu SECTECH. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.

Plánovaná alokace soutěže je 300 milionů korun, s omezením podpory na jeden projekt na 30 milionů korun. 
Maximální intenzita podpory na projekt je stanovena na 70% uznatelných nákladů. 
Do soutěže se mohou hlásit malé a střední podniky a dále také výzkumné organizace. Délka projektů byla stanovena na 36 měsíců se začátkem realizace od ledna 2024. 
Návrh projektu musí být podán prostřednictvím informačního systému Technologické agentury ČR (https://ista.tacr.cz).

Soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektů začíná 16. března 2023 a končí dne 3. května 2023.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny nejpozději 15. 11. 2023.

Návrhy projektů, které je možné podávat do této soutěže, musí naplňovat svým obsahem jeden z následujících oborů:
Umělá inteligence;
Robotika;
Kyberbezpečnost, konektivita a ostatní ICT;
Pokročilé materiály;
Nanotechnologie;
Lasery, sensory a fotonika;
Přístrojová technika.

Odkaz a zadávací dokumentace: https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/program-v-letech-2021-2026-vb-vyhlasene-verejne-souteze-vyhlaseni-druhe-verejne-souteze.aspx


Sledujte také fakultní web: https://www.fbmi.cvut.cz/cs/fakulta/aktuality-projektove-oddeleni


V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat
Mgr. Hana Mikšovská, projektové oddělení ČVUT FBMI hana.miksovska@fbmi.cvut.cz 
Lucie Zmeškalová, projektové oddělení ČVUT FBMI lucie.zmeskalova@fbmi.cvut.cz
 

Back to Top