Přehled vybraných aktuálních výzev + termíny (ke dni 10.11.2022)

MŠMT – Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů

předpokládaný termín vyhlášení: 11/2022
předpokládaný termín ukončení příjmu žádostí: 03/2023
druh výzvy: průběžná 
alokace na výzvu: 3 mld. Kč
cílová skupina: pracovníci výzkumných organizací, studenti VŠ
Podporované aktivity: 

 • Zajištění vybavení pro potřeby doktorských studijních programů
 • Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů (stavební úpravy)
 • více informací viz aktualizovaný harmonogram výzev na: Harmonogram výzev 2022 verze 3

MSCA Fellowships CZ (dále jen „MSCA-F“) – koordinuje RČVUT, případný zájem směřujte na projektové oddělení FBMI

Cílem je podpora projektů Marie Skłodowska-Curie Actions typu „fellowships“, které v hodnocení programů Horizont 2020 či Horizont Evropa dosáhly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků nemohly být v příslušné výzvě financovány.

 • průběžná výzva, až 5 běhů příjmu žádostí, první běh s uzávěrkou 30. 11. 2022
 •  v každém běhu může být podpořena pouze jedna žádost o podporu za jednoho žadatele (jedno IČ)
 • alokace výzvy 750 mil. Kč
 • minimální ani maximální výše rozpočtu projektu není stanovena (resp. maximální výše do alokace výzvy)
 • délka projektu minimálně 12 měsíců, maximálně 66 měsíců
 • ukončení projektu nejpozději k 31. 12. 2028

Podporované aktivity výzvy MSCA-F-CZ:

Aktivita č. 1: Podpora „no money“ projektů MSCA – příjezdy do ČR

V aktivitě č. 1 je možné podpořit mobility typu MSCA Postdoctoral Fellowships (příjezdy do ČR), které byly v programu HE hodnoceny kladně (tj. získaly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů), ale nemohly být z programu HE financovány.

Žadatel je dále oprávněn předložit k podpoře také mobility typu MSCA Individual Fellowships – European (příjezdy do ČR), které byly ve výzvě programu H2020 (H2020-MSCA-IF-2020), hodnoceny kladně (tj. získaly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů), ale nemohly být z programu H2020 financovány.

Délka mobility mezi 12 až 24 měsíci.

Aktivita č. 2: Podpora „no money“ projektů MSCA – výjezdy z ČR

V aktivitě č. 2 je možné podpořit mobility typu MSCA Postdoctoral Fellowships (výjezdy z ČR), které byly v programu HE hodnoceny kladně (tj. získaly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů včetně), ale nemohly být z programu HE financovány.
Žadatel je dále oprávněn předložit k podpoře také mobility typu MSCA Individual Fellowships – European (výjezdy z ČR), které byly ve výzvě programu H2020 (H2020-MSCA-IF-2020), hodnoceny kladně (tj. získaly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů), ale nemohly být z programu H2020 financovány.

Délka mobility mezi 12 až 24 měsíci.

Aktivita č. 3: Podpora „no money“ projektů MSCA – Global Postdoctoral Fellowships

V aktivitě č. 3 je možné podpořit mobility typu Global Postdoctoral Fellowships s následným výzkumným pobytem, který je nedílnou součástí projektu v HE, v ČR, které byly v programu HE hodnoceny kladně (tj. získaly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů), ale nemohly být z programu HE financovány.

Délka mobility v zahraničí mezi 12 až 24 měsíci, následná mobilita v ČR v délce 12 měsíců.

MPO – Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Aplikace – I. Výzva

Příjem žádostí: Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán OP TAK informuje o změně harmonogramu Aplikace  – výzva I.  a prodloužení doby příjmu žádostí o podporu, a to z původního termínu 30. 11. 2022; 14:00:00 do 31. 1. 2023; 14:00:00

Nejzazší termín ukončení realizace projektu: 31.12.2026 (max. 48 měsíců)

Místo realizace projektu: území ČR mimo hl. m. Praha. 

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje 

Alokace na výzvu. 4 mld. Kč

Míra podpory: 45 až 80 % - malý podnik, 35 až 75 % - střední podnik, 25 až 65 % - velký podnik, 85 % - výzkumné organizace.

Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Specifická pozornost bude věnována výzkumu v oblasti průmyslových výzev a klíčových technologií (KETs), které mají značný potenciál pro urychlení modernizace firemní základny i pro vznik nových aplikačních oblastí a průmyslových odvětví. • Výzva je zaměřena na podporu rozvoje již existujících podniků, a to ve smyslu zvyšování jejich inovační výkonnosti, zvyšování investic do aktivit výzkumu a vývoje a zaměření na zvyšování přidané hodnoty. Smyslem je zejména podporovat podniky a výzkumné organizace v rozvoji nevýrobních aktivit hodnotového řetězce. 

Podporovanými aktivitami nejsou: zakládání a rozvoj výzkumných a vývojových center; základní výzkum; výrobní aktivity

Výstupem projektu bude minimálně jeden z těchto podporovaných výsledků výzkumu a vývoje: poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software. 

Více informací a zadávací dokumentace na: Aplikace – výzva I. OP TAK | MPO

TA ČR

CHIST-ERA: Call Open Research Data (EPSILON)

Tato výzva řeší problematiku otevřených výzkumných dat a softwaru z pohledu jejich možného opětovného využití. Jejím cílem je vytvořit podmínky pro výzkum v jakékoli oblasti založené na otevřených nebo sdílených datech a softwaru. Jedná se o jedno kolovou výzvu.

Návrhy projektů mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli. Projektové konsorcium může být doplněno o další partnery z jiných zemí, pokud si zajistí vlastní financování. Každý partner je financován samostatně z národních/regionálních zdrojů organizace, u které žádají o podporu, a proto musí splňovat národní podmínky financující organizace.

Prioritní oblasti podprogramu: 1. Využití (aplikace) nových poznatků z oblasti tzv. General Purpose Technologies, 2. Posílení udržitelnosti výroby a dalších ekonomických aktivit, 3. Posílení bezpečnosti a spolehlivosti, 4. Mapování a analýza konkurenčních výhod

Druh výzkumu způsobilý k podpoře: aplikovaný výzkum (zahrnuje průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinaci).

Termín vyhlášení výsledků: pravděpodobně červen 2023

Alokace: 500 000 EUR

Maximální výše podpory na projekt: bez omezení

Maximální intenzita podpory na projekt: 85 %

Uchazeči: výzkumná organizace, podnik

Způsobilé náklady: osobní náklady (včetně stipendií); náklady na subdodávky; ostatní přímé náklady (odpisy, ochrana duševního vlastnictví, provozní náklady, cestovné); nepřímé náklady. DPH není způsobilý náklad. 

Nepřímé náklady: Full cost, Flat rate 25 %

Více informací a zadávací dokumentace na: Call Open Research Data - Technologická agentura ČR (tacr.cz)

TAČR TREND - Vyhlášení 8. veřejné soutěže z prostředků Národního plánu obnovy

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 5. října 2022 osmou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND – podprogram 1 – "Technologičtí lídři" se zaměřením na rozvoj 5G technologií a vyšších.

Předmětem osmé veřejné soutěže je výběr návrhů projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků za účelem naplňování cílů Programu TREND. Veřejná soutěž je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších a je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice "Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G".

Soutěžní lhůta: začíná 6. 10. 2022 a končí 23. 11. 2022
Vyhlášení výsledků: květen 2023
Začátek realizace: nejdříve červen 2023 a nejpozději srpen 2023
Délka realizace: 12–31 měsíců

Maximální výše podpory na jeden projekt: 15 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na jeden projekt: 70 %

Podrobnější informace a zadávací dokumentace: https://www.tacr.cz/program-trend-pp1-vyhlaseni-8-verejne-souteze-z-prostredku-narodniho-planu-obnovy/


TA ČR Program TREND: Oznámení předběžných parametrů 9. veřejné soutěže, podprogram 2 - “Nováčci”

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 9. veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 2.

Vyhlášení této veřejné soutěže plánujeme na 23. listopad 2022.

Devátá veřejná soutěž Programu TREND je zaměřena na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč (více k této podmínce v Zadávací dokumentaci).

Předběžné parametry 9. veřejné soutěže Programu TREND, PP2 naleznete ZDE.

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu budou uvedeny v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

TA ČR SIGMA – Dílčí cíl 3

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 26. října 2022 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění. 

SIGMA – DC3 je zaměřena na posílení společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV) v aktivitách aplikovaného výzkumu a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených produktů, postupů, procesů nebo služeb.

Dílčí cíl 3 podporuje využití inovačního potenciálu SHUV a jejich zapojení do projektů, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

Soutěžní lhůta začíná dnem 27. října 2022 v 9:00 a končí dnem 14. prosince 2022.

Podrobnější informace a zadávací dokumentace: https://www.tacr.cz/soutez/program-sigma/verejna-soutez-dilci-cil-3-podpora-inovacniho-potencialu-spolecenskych-ved-humanitnich-ved-a-umeni-shuv/

Představení programu SIGMA - https://improve.muni.cz/media/3454547/2022-10-05_zaparkova_mlcak_tacr_sigma_regon.pdf

TA ČR info:

 • Program DOPRAVA 2020+ – 4.VS , vyhlášení výsledků VS do 30.11. 2022
 • Program Prostředí pro život – 6. VS, vyhlášení výsledků VS do 31. 3. 2023

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat

Mgr. Hana Mikšovská, projektové oddělení ČVUT FBMI hana.miksovska@fbmi.cvut.cz 
Lucie Zmeškalová, projektové oddělení ČVUT FBMI lucie.zmeskalova@fbmi.cvut.cz

Back to Top