Přehled vybraných aktuálních výzev + termíny (ke dni 02.01.2023)

MŠMT – Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů
předpokládaný termín vyhlášení: 11/2022
předpokládaný termín ukončení příjmu žádostí: 03/2023
druh výzvy: průběžná 
alokace na výzvu: 3 mld. Kč
cílová skupina: pracovníci výzkumných organizací, studenti VŠ
Podporované aktivity: 

  • Zajištění vybavení pro potřeby doktorských studijních programů
  • Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů (stavební úpravy)

Odkaz a info: https://opjak.cz/aktuality/zverejneni-zaznamu-ze-seminare-pro-zadatele-vyzvy-rozvoj-infrastrukturniho-zazemi-doktorskych-studijnich-programu/

Harmonogram výzev OP JAK

Mezisektorová spolupráce
plánované vyhlášení výzvy: 07/2023
plánované ukončení příjmu žádostí: 11/2023
alokace: 1 750 000 000 Kč
typ výzvy: kolová
cílová skupina: Pracovníci výzkumných organizací, studenti VŠ, pracovníci aplikačního sektoru, výzkumní pracovníci v soukromém sektoru)
popis podporovaných aktivit: Podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou s důrazem na konkrétní společné výzkumné záměry, budoucí aplikovatelnost výsledků a budování dlouhodobého partnerství.

Podpora rozvoje excelence ve společenských a humanitních vědách 
plánované vyhlášení výzvy: 10/2023
plánované ukončení příjmu žádostí: 02/2024
alokace: max 1 500 000 000
typ výzvy: kolová
cílová skupina: Pracovníci výzkumných organizací, studenti VŠ
popis podporovaných aktivit: Podpora špičkových výzkumných záměrů řešících celospolečenské výzvy.

Výzkumné prostředí
plánované vyhlášení výzvy: 10/2023
plánované ukončení příjmu žádostí: 01/2024
alokace: 1 000 000 000 Kč
typ výzvy: kolová
cílová skupina: Pracovníci výzkumných organizací, techničtí a administrativní pracovníci
popis podporovaných aktivit: Podpora rozvoje institucionálního prostředí na úrovni výzkumných organizací, podpora zisku a udržení HR Award, vzniku a rozvoje administrativních kapacit, rozvoje nástrojů řízení lidských zdrojů a kariérního růstu, vytváření podmínek pro výchovu, získání, rozvoj a udržení kvalitních lidských zdrojů ve VaVaI, podpora institucionálního nastavení pro skloubení výzkumné práce a rodičovství / dlouhodobého ošetřování člena rodiny, propagace výsledků VaV výzkumných organizací.

ESF+ výzva pro VŠ 
plánované vyhlášení výzvy: 09/2023
plánované ukončení příjmu žádostí: 03/2024
alokace: 2 500 000 000
typ výzvy: kolová
cílová skupina: Akademičtí a neakademičtí pracovníci VŠ, studenti VŠ, zájemci o studium na VŠ, studenti se SP
popis podporovaných aktivit: Rozvoj kvality výuky na VŠ – podpora rozvoje nových metod výuky, nových studijních programů, rozvoje internacionalizace, kombinovaného studia, práce se zájemci o studium na VŠ, snižování studijní neúspěšnosti, aktivity řešící institucionální nastavení VŠ. Podpora studentů se SP – podpora školení akademických a neakademických pracovníků, sběr dat o bariérách, rozvoje činnosti vysokoškolských poradenských center, práce se studenty se SP, podpora mobilit studentů se SP, práce s mimořádně nadanými (i jejich vyhledávání).

ERDF výzva pro VŠ – kvalita
plánované vyhlášení výzvy: 09/2023
plánované ukončení příjmu žádostí: 03/2024
alokace: 9 800 000 000 Kč
typ výzvy: kolová
cílová skupina: Akademičtí a neakademičtí pracovníci VŠ, studenti VŠ, zájemci o studium na VŠ
popis podporovaných aktivit: Komplementární infrastruktura k výzvě ESF+ pro VŠ – část Rozvoj kvality výuky na VŠ – rekonstrukce, dobudování, pořizování moderních pomůcek a přístrojů.

ERDF výzva pro VŠ – SP
plánované vyhlášení výzvy: 09/2023
plánované ukončení příjmu žádostí: 03/2024
alokace: 1 000 000 000
typ výzvy: kolová
cílová skupina: Akademičtí a neakademičtí pracovníci VŠ, studenti VŠ, studenti se SP
popis podporovaných aktivit: Komplementární infrastruktura k výzvě ESF+ pro VŠ – část Podpora studentů se SP – rekonstrukce, vybavení, pomůcky, zpřístupnění prostor (výukových i nevýukových).

Odkaz: https://opjak.cz/harmonogram-vyzev/

MŠMT - INTER - EXCELLENCE II, PODPROGRAM INTER-COST – LUC23

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, poskytovatel účelové podpory v Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II, vyhlašuje dne 14. 12. 2022 – VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUC23, (kód IS VaVaI-VES SMSM2022LU002; dále jen „LUC23“) v programu I-E II, podprogramu INTER-COST.

Záměrem LUC23 je výběr výzkumných projektů navázaných na akce COST mezinárodního programu COST, a to v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí. 

Doba řešení podpořených projektů musí být minimálně 20 měsíců a nesmí zároveň přesáhnout dobu trvání příslušné akce COST. Projekty lze řešit maximálně do 31. 12. 2026

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 15. prosince 2022 a končí dne 6. února 2023

Hodnotící lhůta potrvá od 7. února 2023 do 31. července 2023. 

Odkaz a zadávací dokumentace: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-v-programu-inter-excellence-ii-5

MPO – Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Aplikace – I. Výzva
Příjem žádostí: Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán OP TAK informuje o změně harmonogramu Aplikace – výzva I.  a prodloužení doby příjmu žádostí o podporu, a to z původního termínu 30. 11. 2022; 14:00:00 do 31. 1. 2023; 14:00:00

Nejzazší termín ukončení realizace projektu: 31.12.2026 (max. 48 měsíců)

Místo realizace projektu: území ČR mimo hl. m. Praha. 

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje 

Alokace na výzvu. 4 mld. Kč

Míra podpory: 45 až 80 % - malý podnik, 35 až 75 % - střední podnik, 25 až 65 % - velký podnik, 85 % - výzkumné organizace.

Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Specifická pozornost bude věnována výzkumu v oblasti průmyslových výzev a klíčových technologií (KETs), které mají značný potenciál pro urychlení modernizace firemní základny i pro vznik nových aplikačních oblastí a průmyslových odvětví. • Výzva je zaměřena na podporu rozvoje již existujících podniků, a to ve smyslu zvyšování jejich inovační výkonnosti, zvyšování investic do aktivit výzkumu a vývoje a zaměření na zvyšování přidané hodnoty. Smyslem je zejména podporovat podniky a výzkumné organizace v rozvoji nevýrobních aktivit hodnotového řetězce. 

Podporovanými aktivitami nejsou: zakládání a rozvoj výzkumných a vývojových center; základní výzkum; výrobní aktivity

Výstupem projektu bude minimálně jeden z těchto podporovaných výsledků výzkumu a vývoje: poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software. 

Více informací a zadávací dokumentace na: Aplikace – výzva I. OP TAK | MPO

Indikativní harmonogram výzev OP TAK pro rok 2023: https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2022/09/harmonogram-vyzev-2023-1.pdf

TA ČR

CHIST-ERA: Call Open Research Data (EPSILON)
Tato výzva řeší problematiku otevřených výzkumných dat a softwaru z pohledu jejich možného opětovného využití. Jejím cílem je vytvořit podmínky pro výzkum v jakékoli oblasti založené na otevřených nebo sdílených datech a softwaru. Jedná se o jedno kolovou výzvu.

Návrhy projektů mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli. Projektové konsorcium může být doplněno o další partnery z jiných zemí, pokud si zajistí vlastní financování. Každý partner je financován samostatně z národních/regionálních zdrojů organizace, u které žádají o podporu, a proto musí splňovat národní podmínky financující organizace.

Prioritní oblasti podprogramu: 1. Využití (aplikace) nových poznatků z oblasti tzv. General Purpose Technologies, 2. Posílení udržitelnosti výroby a dalších ekonomických aktivit, 3. Posílení bezpečnosti a spolehlivosti, 4. Mapování a analýza konkurenčních výhod

Druh výzkumu způsobilý k podpoře: aplikovaný výzkum (zahrnuje průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinaci).

Termín vyhlášení výsledků: pravděpodobně červen 2023

Alokace: 500 000 EUR

Maximální výše podpory na projekt: bez omezení

Maximální intenzita podpory na projekt: 85 %

Uchazeči: výzkumná organizace, podnik

Způsobilé náklady: osobní náklady (včetně stipendií); náklady na subdodávky; ostatní přímé náklady (odpisy, ochrana duševního vlastnictví, provozní náklady, cestovné); nepřímé náklady. DPH není způsobilý náklad. 

Nepřímé náklady: Full cost, Flat rate 25 %

Více informací a zadávací dokumentace na: Call Open Research Data - Technologická agentura ČR (tacr.cz)

TAČR – TREND devátá veřejná soutěž, podprogram 2
Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 23. listopadu 2022 devátou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje TREND

Veřejná soutěž Programu TREND, podprogram 2 je zaměřena na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč (více k této podmínce v Zadávací dokumentaci).

Soutěžní lhůta začíná dnem 24. listopadu 2022 v 9:00 a končí dnem 11. ledna 2023 v níže uvedené hodiny:

  • 16:29:59 hod.: nejzazší možný okamžik, abyste podali návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA

Termíny a lhůty spojené s řešením projektu:

Začátek řešení projektu: červenec 2023-září 2023

Délka řešení projektu: 12-48 měsíců

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: srpen 2027

Maximální výše a intenzita podpory:
Maximální výše podpory na jeden projekt: 15 mil. Kč

Maximální intenzita podpory na jeden projekt: 80 %

Podrobné informace, které jsou nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, naleznete v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Součástí Informačního systému ISTA jsou nápovědy, které vám pomohou při vyplňování návrhu projektu. 

Odkaz: https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/devata-verejna-soutez/

 

Sledujte také fakultní web: https://www.fbmi.cvut.cz/cs/fakulta/aktuality-projektove-oddeleni

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat
Mgr. Hana Mikšovská, projektové oddělení ČVUT FBMI hana.miksovska@fbmi.cvut.cz 
Lucie Zmeškalová, projektové oddělení ČVUT FBMI lucie.zmeskalova@fbmi.cvut.cz

Back to Top