MZ ČR - vyhlášení jednostupňové v.s. o účelovou podporu na léta 2024 - 2027

Ministerstvo zdravotnictví vypisuje dne 16. 5. 2023 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, jednostupňovou  V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž  o účelovou podporu MZ na léta 2024 – 2027.

Soutěžní lhůta - období, ve kterém je možné podávat žádosti, začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku, tj. 17. 5. 2023 a končí dnem 29. 6. 2023 (do 12:00 hod.).

Hodnotící lhůta - začíná dne 30. 6. 2023 a končí dne 24. 2. 2024,  kdy MZ  na internetové adrese https://www.mzcr.cz/category/veda-a-lekarska-povolani/veda-a-vyzkum/verejna-soutez-2023-2026/ vyhlásí rozhodnutí o udělení/zamítnutí účelové podpory MZ v této soutěži.

Předmět soutěže - účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Programu. Žádosti o účelovou podporu MZ, zasílané uchazeči na předepsaných elektronických formulářích, musí naplňovat vyhlášený Program, resp. přispívat k řešení problémů zdravotnictví.

Způsob podávání žádostí - formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP vytvořené k tomuto účelu na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz . Žádost musí být vyplněna a konvertována do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci.

Alokace - v této veřejné soutěži se předpokládá, že bude pro první rok řešení rozděleno mezi příjemce cca 200 mil. Kč ze státního rozpočtu, z čehož cca 10 % bude určeno na projekty juniorních výzkumníků (Podprogram 2). Pro další roky bude alokace závislá na objemu a struktuře nákladů projektů, které budou přijaty k podpoře, a rovněž na možnostech státního rozpočtu.

Veškeré informace včetně zadávací dokumentace a povinných příloh zde: https://www.mzcr.cz/vyhlaseni-jednostupnove-verejne-souteze-o-ucelovou-podporu-mz-na-leta-2024-2027/

Back to Top