MV ČR - VYHLÁŠENÍ 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH, PROGRAMU STRATEGICKÁ PODPORA ROZVOJE BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) PODPROGRAMU 3 - ROZVOJ INICIATIVY V BEZPEČNOSTNÍM VÝZKUMU

Ministerstvo vnitra ČR vyhlašuje dne 21. září 2022 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019–2025 (IMPAKT 1) – BV IMP3/3VS, v Podprogramu 3 „Rozvoj iniciativy v bezpečnostním výzkumu" veřejnou soutěž.
 

Cílem Programu je dosažení takové poznatkové, technologické a technické úrovně, která umožní České republice získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti potřebné pro zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů. Program vytváří podmínky pro využití a rozvoj potenciálu akademického a veřejného výzkumného sektoru, které zajišťují synergickou a dlouhodobou výzkumnou podporu bezpečnostního systému ČR.

Tento Podprogram má za cíl podpořit rozvoj internacionalizační iniciativy v komunitě bezpečnostního výzkumu, který je dále členěn na tři dílčí cíle:

  1. zajistit podporu pro mezinárodní projektovou iniciativu etablovaných pracovišť,
  2. zajistit podporu pro posilování institucionálních kontaktů s předními pracovišti v zahraničí,
  3. zajistit adekvátní a efektivní informační zázemí, podporující internacionalizační snahy a vnitřní organizaci komunity.


Podpořené projekty musí směřovat k naplnění alespoň jednoho z výše uvedených dílčích cílů.

Vymezení zájmových tematických oblastí:   
Podpořené projekty v Podprogramu 3 musí naplňovat výše uvedený cíl Programu prostřednictvím naplnění dílčího cíle/ů Podprogramu 3. Zájmové oblasti projektů určené pro podporu v rámci Podprogramu 3 korespondují s věcnými prioritami mezinárodní spolupráce v MKBV2017+, jimiž jsou:

  • kyberbezpečnost,
  • boj s organizovaným zločinem,
  • CBRN ochrana,
  • snižování rizik katastrof,
  • a další bezpečnostní témata akcentovaná evropskými rámcovými programy.

Návrh projektu musí být podán prostřednictvím informačního systému Technologické agentury ČR (https://ista.tacr.cz) a "Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA" zasláno do datové schránky poskytovatele s označením "BV IMP3/3VS - návrh projektu" v době soutěžní lhůty, tj. od 22. září 2022 do 9. listopadu 2022.

Zadávací dokumentace a informace zde: https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze-podprogramu-3.aspx

Back to Top