MV ČR: Program bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH)

Vyhlášení druhé veřejné soutěže - PROGRAM SECTECH

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo dne 15. března 2023 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH).

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra za účelem naplňování cílů Programu SECTECH. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.

Plánovaná alokace soutěže je 300 milionů korun, s omezením podpory na jeden projekt na 30 milionů korun.
Maximální intenzita podpory na projekt je stanovena na 70% uznatelných nákladů.
Do soutěže se mohou hlásit malé a střední podniky a dále také výzkumné organizace.
Délka projektů byla stanovena na 36 měsíců se začátkem realizace od ledna 2024.
Návrh projektu musí být podán prostřednictvím informačního systému Technologické agentury ČR (https://ista.tacr.cz).

Soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektů začíná 16. března 2023 a končí dne 3. května 2023, a to následovně:

návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 15:59:59 hodin dne 3. května 2023,
Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hodin dne 3. května 2023 prostřednictvím datové schránky poskytovatele; po uvedeném časovém údaji bude na návrh pohlíženo jako na pozdní doručení (tzn. nesplnění formálních kritérií pro přijetí do veřejné soutěže).

Výsledky soutěže budou vyhlášeny nejpozději 15. 11. 2023.

Návrhy projektů, které je možné podávat do této soutěže, musí naplňovat svým obsahem jeden z následujících oborů:

Umělá inteligence;
Robotika;
Kyberbezpečnost, konektivita a ostatní ICT;
Pokročilé materiály;
Nanotechnologie;
Lasery, sensory a fotonika;
Přístrojová technika.

Každý návrh projektu musí také obsahovat minimálně jeden hlavní výsledek, který bude naplňovat definici dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, a to prototyp, funkční vzorek, průmyslový a užitný vzor, software nebo poloprovoz či ověřenou technologii.

Podrobné informace zde: https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/program-v-letech-2021-2026-vb-vyhlasene-verejne-souteze-vyhlaseni-druhe-verejne-souteze.aspx

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte

Lucie Zmeškalová

Back to Top