Aktuální výzva 05.10.2023 TAČR TREND

TAČR TREND – vyhlášení 11. veřejné soutěže, podprogram 2 „Nováčci“

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 4. října 2023 jedenáctou veřejnou soutěž v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 2 “Nováčci

  • Veřejná soutěž je zaměřena na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkum a vývoj (dále jen VaV) aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. 
  • Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. 
  • Zvláštní důraz se klade na posílení spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru a vytvoření vhodných podmínek pro komercializaci výstupů/výsledků výzkumu a jejich využití pro potřeby společnosti. 
  • Podpořeny budou projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové služby, technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Datum vyhlášení veřejné soutěže: 4.10.2023 

Soutěžní lhůta: 5.10.-22.11.2023 

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže: 31.5.2024

Zahájení řešení nejdříve: od 1.6.2024

Maximální výše podpory na jeden projekt: 15mil.Kč 

Maximální intenzita podpory na jeden projekt: 80%

Typ uchazeče:

  • výzkumná organizace; 
  • podnik – malý, střední, velký. 

Hlavní uchazeč může: 

  • být pouze podnik, který v posledních pěti letech nečerpal přímou či nepřímou veřejnou podporu na výzkum a vývoj (dále jen “VaV”) v úhrnu nad 1mil.Kč, dle specifikace v ZD 
  • být pouze podnik, který má sídlo, provozovnu nebo pobočku v České republice; 
  • musí projekt řešit ve spolupráci s minimálně jednou výzkumnou organizací, která se na nákladech projektu podílí za celou dobu řešení minimálně 10 %; 
  • může podat pouze jeden návrh projektu v roli hlavního uchazeče.

Podrobné informace a ZD: https://www.tacr.cz/program-trend-vyhlaseni-11-verejne-souteze-podprogram-2/

Back to Top