Metodik BOZP

Metodik BOZP vypracovává a průběžně aktualizuje fakultní dokumentaci BOZP, provádí periodickou kontrolní činnosti na pracovištích fakulty, vyhledává nebezpečné činitele a na základě získaných informací vyhodnocuje pracovní rizika a navrhuje opatření pro jejich eliminaci/snížení. Dále se podílí na vyšetřování příčin pracovních úrazů a jiných mimořádných provozních událostí s vlivem na BOZP. V rámci rozvoje kultury bezpečnosti přijímá podněty a návrhy zaměstnanců zaměřené na předcházení úrazům a na zlepšení úrovně BOZP na pracovištích. Poskytuje jednotlivým útvarům a zaměstnancům fakulty metodickou pomoc, poradenství a konzultace v oblasti BOZP. 

Do agendy metodika BOZP nespadá školení studentů o BOZP v rámci přijímacího řízení (17BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc) ani poskytování poradenské činnosti studentům. Studenti se v těchto případech mohou obracet na referentky studijního oddělení.

Kontakt:

Metodik BOZP: doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.
Telefon: +420 777 828 865
e-mail: bozp@fbmi.cvut.cz
Back to Top